پرسنل حسابداري

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

امير حسن قشقايي                                                                                                                              سید مسعود نوربخش

     حسابدار مسئول                                                                                                                              حسابدار مسئول

کارشناس ارشد مدیریت مالی                                                                                                               کارشناس حسابداری                                                                                     

شرح وظایف                                                                                                                   شرح وطایف                                           

  • تامين اعتبار اسناد از محل اعتبارات مصوب پيش بيني شده                                           تنظيم ليست حقوق پرسنل و ثبت هاي لازم در نظام نوين مالی 

  • تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي ، تفضيلي و اصلاحي بيمارستان                                          رابط بیمارستان با سازمان تامین اجتماعی

  • تنظیم اسناد هزینه رانندگان و غذا و غیره

  • رابط بیمارستان با امور مالی دانشگاه

 

        الهام اصغری                                                                                                                                    روح الله حاجی زاده

    متصدي امور دفتری                                                                                                                             متصدی امور دفتری

  کارشناس حسابداري                                                                                                                             کارشناس حسابداری

شرح وظايف :                                                                                                                   شرح وظایف:

  • تنظیم سند هزینه پرداخت مبتنی بر عملکرد                                                                       ثبت و کنترل اسناد حسابداری درآمد ثبت سامانه سجاد
  • گرفتن روکش اسناد                                                                                                      نظارت بر صندوق و ثبت های مربوطه
  • صدور چک                                                                                                                  استرداد وجه و تنظیم اسناد مربوطه
  • ثبت اسناد هزینه در سیستم نظام نوین 

 

    الهام سعادتمند

کارشناس حسابداری

 متصدی امور دفتری