امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیانیه رسالت و چشم انداز بیمارستان

رسالت Mission

مرکز فوق تخصصي کودکان سرور (مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني دکتر شيخ) در مشهد مقدس و در جوار بارگاه مقدس امام رضا (ع) به عنوان يک مرکز دانشگاهي –دولتي در شرق کشور در زمينه خدمات تخصصي و فوق تخصصي جراحي و بيهوشي ، هماتولوژی و انکولوژی ، نفرولوژی و دياليز و مراقبت های ويژه کودکان، ارائه خدمت مي نمايد. اين مرکز با تکيه بر نيروی انساني متخصص و متعهد و با استفاده بهينه از منابع، تجهيزات و تکنولوژی روز با تلاش بي وقفه با رعايت استانداردهای ملي در جهت ارتقاء کيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي بهداشتي و تشخيصي و درماني ، حفظ و ارتقاء ايمني ، رضايتمندی و انجام پژوهشهای باليني گام بر مي دارد و براين اساس برنامه استراتژيک و عملياتي خود را در يک بازه زماني 5 ساله ارائه مي نمايد.

 

چشم انداز Vission

قرار گرفتن در رديف بهترين مراکز در ارائه خدمات درماني ايمن و بي خطر به کودکان بر اساس استانداردهای الزامي ايمني در سطح کشور و منطقه و همچنين رسيدن به بالاترين سطح رضايت مندی والدين و بيماران، پزشکان و کارکنان و نيز رسيدن به اهداف آموزشي و پژوهشي تا سال 1405 با شعار :

 

کودکان سالم تر ، فردايي شادتر