واحد حسابداری درآمد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد حسابداری درآمد: ابراهیم محمد پور

تماس: 5-37269021   داخلی: 181                   مستقیم: 37138283       

وظايف و اختيارات مسئول

 • نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي و ارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر و يا رايانه
 • پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر و ساير موسسات طرف قرار داد
 • بررسي علل كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر و برنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني و بهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا
 • كنترل اسناد بيمه اي به منظور كاهش كسورات بيمه اي در جهت افزايش درآمد بيمارستان
 • ارسال به روز صورتحساب ها به سازمانهاي بيمه گر بمنظور دريافت به موقع مطالبات بيمارستان
 • بكارگيري راهكارهايي در جهت افزايش درآمد زايي بيمارستان
 • نظارت برحسن اجراي وظايف پرسنل بخش در بيمارستان
 • سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات پرسنل واحد

پرسنل

نام مسئول

داخلی

معاون درآمد و مسئول صندوق: علیرضا مشرف دربان

179

مسئول ترخیص: هادی مددی

177

مسئول اسناد سرپایی: فریده افخمی

216

مسئول اسناد بستری: راحله جلائیان

251

حسابدار درآمد: منصور راحمی

179

حسابدار درآمد: محمد زروندی

178

حسابدار درآمد: منصوره افشاریان

130

نیروی طرحی: مهناز زیوری

 

نیروی طرحی: زهرا دستان

 

قسمت های مختلف واحد حسابداری درآمد

براساس طرح خودگرداني بيمارستانها ، تامين كليه هزينه هاي بيمارستانها به غير از حقوق پرسنل رسمي و پيماني ، همه از محل درآمد اختصاصي آنهاست كه اين امر ضرورت توجه به مديريت مالي و اتكاء  اين واحدها به درآمد اختصاصي را بیان می نماید. مديريت اين مراكز چاره اي جز اتخاد تدابيري در جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه ندارند.

 • صندوق که به صورت 24 ساعته در تمام ایام سال فعالیت دارد. شماره تلفن داخلی صندوق130 می باشد.
 • ترخیص که به صورت 12ساعته از 7 صبح تا 7 شب فعالیت دارد.شماره تلفن داخلی ترخیص177 می باشد.
 • اسناد سرپایی که در شیفت اداری صبح و در صورت لزوم به صورت اضافه کاری در شیفت عصرفعالیت مینماید. شماره تلفن داخلی اسناد سرپایی 216 و 251 می باشد.
 • اسناد بستری که در شیفت اداری صبح و در صورت لزوم به صورت اضافه کاری در شیفت عصرفعالیت می نماید. شماره تلفن های داخلی این قسمت 178 و 179 می باشد.

مهمترین فعالیت های واحد

مسئولیت ها و اهداف کلی