بهداشت محيط

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

واحد بهداشت محیط

مسئول واحد : عاطفه سالاری

تماس: 37269021 داخلي 211

بهداشت محيط يكي از واحدهاي بيمارستان بوده كه هدف و رسالت آن همگام با ساير واحدهاي درماني و پشتيباني در راستاي تحقق مأموريت بهداشتي درماني ايجاد بستر بهداشتي جهت انجام خدمات درماني بيمارستان بوده كه اقدامات درماني صورت گرفته در بيمارستان با رعايت نكات بهداشتي همواره به حصول بهترين نتيجه براي بيماران بيانجامد .

بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر نظارت و همكاري جهت انجام هر چه بيشتر شرايط بهداشتي داخل بيمارستان وظيفه دارد كه شرايط بهداشتي بيمارستان را با همكاري كليه واحد ها و مسئولين به گونه اي سازماندهي نمايد كه مشكلات و خطرات مربوط دفع زائدات بيمارستاني ،فاضلاب و عوارض بر اجتماع و محيط و افراد به حدأقل برسد .

 

شرح وظایف بهداشت محیط

 • جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان
 • شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان
 • مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان
 • انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان
 • اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف
 • تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف
 • انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وز ايمان ـ بخشها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشپزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون سازي ـ سرويسهاي بهداشتي و رختشويخانه
 • نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد
 • برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان
 • نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي
 • كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل : آب ـ فاضلاب
 • نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان
 • برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان
 • برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان
 • برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي
 • نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه
 • پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي
 • تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر
 • مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان
 • نظارت و كنترل وييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه
 • ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي
 • ارسال يك نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحي به معاونت بهداشتي دانشگاه

فعاليتهاي واحد بهداشت

 • بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و تهیه گزارش مربوطه و ارائه آن به مدیریت بیمارستان
 • پیگیری دستورات مدیریت در خصوص گزارش ارائه شده و هماهنگی با واحدهای ذیربط
 • ثبتنتایج بازدیدها و پیگیریهای انجام گرفته
 • نظارت بر چگونگی استفاده و کاربرد محلولهای شوینده و گندزدا توسط نیروهای خدماتی
 • آموزش و تاکید بر استفاده ازوسایل حفاظت فردی توسط پرسنل خدماتی/کمک بهیاران/پرستاران
 • برگزاری کلاسهایآموزشی مرتبط جهت پرسنل در رده های مختلف و ثبت نتایج کلاسها
 • تدوین و تهیه دستورالعمل های بهداشتی جهت بخش ها
 • کنترل و نظافت بر انجام واکسیناسیون پرسنل وتکمیل پروندهای بهداشتی مربوطه
 • نظارت بر کارت تندرستی پرسنل خدماتی/ آشپزخانه/ لنژری و ....
 • نظارت و برنامه ریزی سم پاشی های مورد نیاز بخشه
 • نظارت بر رعایت چگونگی تفکیک پسماند های بیمارستانی و انجام کشتهای میکروبی مربوطه

پمفلت هاي آموزشي واحد بهداشت