مديريت حسابداري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مدیریت حسابداری

 

شرح وظايف 

 • برنامه ريزي فعاليت هاي مالي و هدايت و كنترل و هماهنگي آنها در چارچوب مقررات و آئين نامه ها .
 • مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات و سياست هاي اعتباري و وصول مطالبات و نظارت بر نحوده اجراي آنها
 • نظارت بر نحوه عملكرد حسابداري درآمد
 • اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائي هاي پولي و تامين وجوه اخذ اضافي در مواقع ضروري
 • نگهداري سوابق و مدارك مالي و اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد
 • اعمال مديريت بر امور مالياتي و دارائي هاي ثابت
 • نظارت و كنترل بمنظور حفظ و نگهداري اموال و دارائي هاي بيمارستان .
 • برنامه ريزي بمنظور تجزيه و تحليل تراز نامه و سود و زيان و صورت منابع و مصارف واحدهاي مختلف
 • عضويت و شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني ، معاملات و ساير كميته ها با جلسات و سمينارها
 • بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات
 • انطباق اسناد هزينه با آئين نامه مالي و معاملاتي و دستورالعمل هاي مربوطه
 • تجزيه و تحليل و درامد با نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي مختلف بيمارستان و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين