بهداشت حرفه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 واحد بهداشت حرفه ای

مسئول واحد:   مهدیه ستارزاده

کارشناس بهداشت حرفه ای

اهداف بهداشت حرفه ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی ( WHO) و سازمان بین المللی کار ( ILO) عبارتند از:

 • تامین و رتقاءسلامت جسماانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.
 • پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
 • انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار.

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه اي در بیمارستان

 • آشنا نمودن مدیران، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أي دربیمارستان وموارد مرتبط با سلامتی کارکنان.
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کار.
 • ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادي به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري.
 • شناسائی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه
 • راه حلهاي متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهاي لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماریهاي ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار
 • برنامه ریزي و پیگیري جهت اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی.
 • بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندي شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها.
 • توجیه و آشنا سازي شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
 • همکاري با مسئولان در تهیه دستور العملهاي لازم براي انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.
 • پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
 • پیگیري لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواري به منظور پیشگیري از ابتلاء شاغلین به بیماریهاي
 • ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
 • تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگري (قبل از استخدام و دوره ای) براي شغلهاي موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط.
 • اعلام موارد مشکوك بیماریهاي حرفه أي به مدیر بیمارستان و همکاري در تعیین شغل مناسب براي شاغلینی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه أي مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند.
 • ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد وارایه درکمیته ایمنی وبهداشت کار.
 • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
 • بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهاي ایجاد شده.
 • شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه
 • بهداشت حرفه أي
 • بازدید مستمر از سیستمهاي حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهاي خروج اضطراري، پلکان، نرده ها و غیره.
 • آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه اي ومحیط زیست از جمله OHSAS-
 • HSE و  RISK ASSESMENT
 • تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی(MSDS) اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدي.
 • تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان بصورت مدون.