اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئولیت ها

١. ثبت، تنظیم و تهیه کلیه اطلاعات روزانه، ماهانه و سالیانه امور آموزشی و پژوهشی در سامانه ها جهت تسریع و تسهیل در انجام امور مربوطه

٢. صدور حکم ماموریت های با فوق العاده و بدون فوق العاده داخل کشور اعضای محترم هیات علمی و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه ( ماموریت بدون فوق العاده) و معاونت پژوهشی دانشگاه ( ماموریت با فوق العاده)

٣. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز دستیاران تخصصی مانند CPR

۴. بررسی مدارک اعضاء هیات علمی، هماهنگی جلسه ارتقاء، کنترل مدارک و ارسال به دانشکده پزشکی EDU

۵. ارسال طرح های تحقیقاتی دریافت شده از اعضاء هیات علمی به دانشکده پزشکی جهت بررسی

۶. تنظیم قراردادهای طرح تمام وقتی اعضای هیئت علمی و ارسال جهت امضاء و تائیدات لازم و توزیع بین قسمت های مربوطه

٧. انجام هماهنگی های لازم جهت جلسه دفاع از پایان نامه ها و ارسال به گروه ها

٨. ثبت و محاسبه مرخصی های اعضای هیات علمی و صدور حکم سالیانه مرخصی و بایگانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات کافی و لازم به اعضاء هیات علمی

٩. دریافت برگه های کشیک آنکال و محاسبه آن و اعلام به صورت حسابداری به صورت ماهانه

١۰. دریافت لیست گواهی کار و مرخصی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، تهیه، تنظیم و ارسال به معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی به صورت ماهانه

١١. پیگیری و رسیدگی به درخواست گروه ها و نیاز های آموزشی و پژوهشی

١٢. جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به پایان نامه های دانشجویان و طرح های تحقیقاتی اساتید

١٣. هماهنگی، زمان بندی و ارسال فرم کنفرانس هفتگی به قسمت های مختلف و نظارت مستقیم بر اجرای کنفرانس های هفتگی بیمارستان (ثبت نام استید و دستیاران جهت کنفرانس هفتگی و ...)

١۴. تهیه و تنظیم کلیه نامه های درخواستی اعضاء هیئت علمی به منظور ارائه به قسمت های مختلف

١۵. هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات معاونت آموزشی بیمارستان شامل: برگزاری جلسات معاونین آموزشی گروه ها، جلسات توجیهی آموزشی و ...

١۶. هماهنگی با مسئولین دفاتر گروه های آموزشی

١٧. تهیه پیش نویس احکام روسای بخش های درمانی آموزشی