برنامه های آموزشی - درمانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                                                                               تیرماه 1401                                                                                        

 

برنامه استاد لیدر مورنینگ 

        برنامه آموزشی بخش هماتولوژی         برنامه درمانگاه آموزشی

برنامه استاد معین بیمارستان دکتر شیخ 

        برنامه آموزشی دستیاران بیمارستان دکتر شیخ         برنامه شرکت اساتید در جلسات گزارش صبحگاهی

برنامه کشیک دستیاران

        برنامه آنکال استادان بیمارستان اکبر         برنامه کشیک ICU بیمارستان دکتر شیخ

برنامه روتیشن دستیاران

        برنامه آنکال جراحی و بیهوشی بیمارستان دکتر شیخ         کلینیک ویژه متخصصین درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ

برنامه آنکال استادان بیمارستان دکترشیخ

        برنامه آنکال جراحی و بیهوشی بیمارستان اکبر         برنامه مشاوره از راه دور

برنامه آنکال استادان قلب و دستیاران بیمارستان امام رضا (ع) 

        برنامه کشیک اینترن         برنامه گراندراند شش ماه اول بیمارستان دکتر شیخ

برنامه آنکال اساتید بیمارستان قائم (عج)

        شماره تماس اینترن های روتیشن بیمارستان