رشد ذهنی نوزادان


مراحل رشد و نمو - عوامل موثر در رشد - تكامل حركتي - رشد ذهني نوزادان - رشد ذهني كودكان - رشد كنترل ادرار

رشد ذهني نوزاد تا شش هفتگي :

كودك از بدو تولد شروع به فهميدن مي كند . روز اول گوش مي كند روز سوم وقتي كه با او صحبت مي كنيد گوش مي دهد و واكنش نشان مي دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حركت مي كند.روز چهاردهم مادر خود را مي شناسد.روز هيجدهم صدا در مي آورد و روز بيست وچهارم با شنيدن صداي مادر دهان خود را تغيير شكل مي دهد.براي پرورش رشد ذهني كودك در اين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. كودك از فاصله 25 سانتي متري قادر به ديدن اشياء رنگي مي باشد .بنابراين اشياء رنگي يا انگشتان خود را درهمين فاصله براي او تكان دهيد .
 2. سعي كنيد كودك تمام علايم و حركات را ببيند .
 3. حواس كودك را تحريك كنيد .
 4. با كودك صحبت كنيد و براي او آواز بخوانيد .

تقويت رشد ذهني كودك در 4 هفتگي :

در اين هفته كودك حركات صحبت كردن را مي فهمد و دهانش را به تقليد از صداي مادر باز و بسته مي كند . عكس العمل او با توجه به آهنگ صداي مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت كنيد ساكت مي شود و اگر با خشونت با او صحبت كنيد دچار اضطراب مي شود .براي تقويت رشد ذهني كودك دراين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. با صداي موزون و آهنگين با كودك صحبت كنيد .
 2. براي او لالايي بخوانيد .
 3. او را در آغوش بگيريد و آرام تكان دهيد .

رشد ذهني كودك در شش هفتگي :

در اين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد لبخند مي زند و صداهاي كوتاه و حلقي از خود در مي آورد و سرش راتكان مي دهد .براي تقويت حافظه او به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. براي جلب توجه كودك اسباب بازي را به حوزه ديد او نزديك و دور كنيد .
 2. هنگام در آغوش گرفتن كودك چهره خندان وشاداب خود را حفظ كنيد .
 3. تماس چشمي خود را با كودك حفظ كنيد .
 4. از جهات مختلف با او صحبت كنيد تا صداها را از جهات مختلف بشنود .

رشد ذهني كودك از 8 هفتگي تا16 هفتگي :

دراين مرحله كودك به اشيا مختلف خيره مي شود وبا نگاه كردن در جهت صداها و حركات به محيط اطراف خود توجه نشان مي دهد . براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. با گذاشتن بالش در پشت كودك او را به حالت نيمه نشسته قرار دهيد تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه كند.
 2. در اطراف كودك اسباب بازي هاي كوچك و متنوع با رنگهاي روشن قرار دهيد .
 3. شعرهاي كودكانه براي او بخوانيد .
 4. دستهايش را به او نشان دهيد .

رشد ذهني كودك در 12 هفتگي :

دراين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد خوشحالي و هيجان خود را با لبخند زدن و جيغ زدن وتكان دادن بدن و سر خود ابراز مي كند.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :

 1. شادي خود را به او نشان دهيد .
 2. اسباب بازيهاي كوچك با وزنهاي مختلف و جنسهاي مختلف را براي تمرين گرفتن و لمس كردن به او بدهيد .
 3. شعرهاي كودكانه را با زبان كودكانه براي او بخوانيد .
 4. از بازيهاي جسماني ساده مانند تكانهاي ملايم ، خم كردن زانو و كشيدن آرام دستهاي او استفاده كنيد.

رشد ذهني كودك در 16 هفتگي :

دراين مرحله كودك اشيا و مكانهاي آشنا را مي شناسد و كارهاي هميشگي را درك مي كند . او با ديدن سينه مادر و يا بطري شير هيجان زده مي شود و به اسباب بازيهاي جديد ، افراد جديد و حسهاي جديد علاقمند مي شود.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :

 1. حس كنجكاوي او را ارضاء كنيد .
 2. براي تقويت حس كنجكاوي و تقويت احساس او درباره آنچه كه او مي بيند و احساس مي كند، صحبت كنيد .
 3. از اسباب بازيهاي متنوع با شكلها و جنسهاي مختلف استفاده كرده در اختيار او قرار دهيد، زيرا اسباب بازيها مسايل مختلفي را به كودك مي آموزد .
 4. بهتر است اسباب بازيها صدادار باشد .

رشد ذهني كودك در 20 هفتگي:

در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك ، بازي كردن از جمله آب بازي در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه كردن در آينه لبخند مي زند و سر را بطرف صدا مي گرداند و اشياء را نوازش مي كند ، دست و پاهايش را براي جلب توجه تكان مي دهد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. براي اينكه كودك بياموزد كه به خواستهايش پاسخ داده مي شود ، هنگاميكه سعي مي كند، توجهتان را جلب كند ، با ايجاد صدا و ارتباط چشمي و حركت كردن بطرف او پاسخ دهيد .
 2. افراد غريبه را به كودك معرفي كنيد.
 3. او را هميشه به اسم صدا كنيد .
 4. با او بازي كنيد .
 5. همرا با كودك بخنديد .
 6. كودك از بازيهايي مانند دالي كردن لذت مي برد .

رشد ذهني كودك در 24 هفتگي :

در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك باشنيدن صداي پا هيجان زده مي شود ، با تصوير خود در آينه صحبت مي كند و با دهانش حباب توليد مي كند ، از ديدن غريبه ها خجالت مي كشد و گاهي از خود ترس نشان مي دهد و از مزه بعضي غذاها بدش مي آيد .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. كودك در اين مرحله براي اينكه بغلش كنيد دستهايش را بطرف شما دراز مي كند ، با آغوش باز به سوي او برويد و اسم او را صدا بزنيد و نشان دهيد كه داريد بطرفش مي آييد .
 2. بازيهاي بده بستاني انجام دهيد از قبيل دادن اشيا به كودك و پس گرفتن آن
 3. در كارهاي مختلف در جهت كمك به اراده ايجاد و تغيير اشيا مانندهل دادن توپ (و آموزش اينكه توپ مي غلتد ) با كودك همكاري كنيد .
 4. رفتارهايي را كه براي جلب توجه انجام مي دهد با پاسخ دادن تقويت كنيد .

رشد ذهني كودك در 28 هفتگي :

در اين مرحله او مي تواند شروع به مكالمه كند و نام خود را مي داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان مي دهد . كودك در اين مرحله هر كاري را مي بيند منتظر تكرار آن مي ماند و شروع به تقليد كارهاي ساده مي كند .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. غذاهايي را كه كودك مي تواند با انگشت بخورد آماده كنيد با اين روش كودك به غذا خوردن مستقل تشويق مي شود .
 2. آينه را مقابل صورت كودك نگاه داريد و اسم او را صدا بزنيد تا تصوري از خود داشته باشد .
 3. حس خود آگاهي كودك را تقويت كنيد .
 4. نام او را بلند صدا بزنيد .

رشد ذهني كودك در 32 هفتگي :

دراين مرحله كودك اراده و تصميم خود را بروز مي دهد . به عنوان مثال بطرف اشيايي كه خارج از دسترس است مي رود و شروع به درك كلمات مي كند و مي داند كلمه نه يعني چه . كودك علاقه زيادي به بازي با اسباب بازيهايش دارد و بر روي اسباب بازيهايش تمركز حاصل مي كند و به دنبال اسباب بازي كه انداخته است مي گردد .

راههاي تقويت رشد ذهني كودك :

 1. كودك به آب بازي علاقه زيادي دارد. ظرفي را به كودك بدهيد كه در آن آب بريزد و خالي كند.
 2. براي تقويت حس استقلال در كودك اجازه بدهيد كه كودك خودش غذا بخورد .
 3. اسباب بازيهاي كودك را كمي دور از دسترس قرار دهيد و هر زمان آنها را خواست در اختيارش بگذاريد .

رشد ذهني كودك در 36هفتگي :

در اين مرحله وقتي صدايش مي زنيد رويش را برمي گرداند و دستهايش را براي شستن دراز مي كند تا شسته شود ولي از ليف حمام دلخور است . بازيها و شعرهاي آشنا را مي شناسد. كودك در قسمتهاي مناسب مي خندد و قادر به پيش بيني حركات است .راههاي تقويت رشد ذهني كودك در اين مرحله:

 1. براي كودك مفهوم زندگي ، كارهاي روزمره را با تاكيد به كودك يادآوري كنيد مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
 2. اسباب بازيهاي صدادار تهيه كنيد و با وسايل بي خطر منزل اجازه دهيد كه كودك بازي كند .
 3. كارهاي روزمره را به دقت براي كودك شرح دهيد.

رشد ذهني كودك در40 هفتگي :

كودك در حال آشنا شدن با كارهاي روزمره است.مثلا پاهايش را براي پوشيدن جوراب جلو مي آورد، باي باي مي كند .اگر بپرسيد بابا كجاست ؟ به دنبال پدرش مي گردد . بعضي اشعار كودكانه را مي شناسد و حالا او ميداند كه عروسك چيست و آنرا نوازش مي كند. راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. اسباب بازيهاي صدادار مانند جغجغه در اختيار او بگذاريد.
 2. يك عروسك نرم در اختيار او قرار دهيد و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهيد .
 3. بازيهاي انداختن و برداشتن اشيا، قايم باشك بازي با اسباب بازي ( براي تقويت حافظه او) و دالي بازي را انجام دهيد .
 4. گذاشتن اشيا را در داخل ظروف و خارج كردن آنرا به كودك نشان دهيد .

رشدذهني كودك در44 هفتگي :

كودك در اين مرحله شكلهاي كتاب را نشان مي دهد ولي روي آنها زياد تمركز نمي كند . اسباب بازيهاي خود را دايم پرت مي كند و به دنبال آنها مي گردد . با اين روش مفهوم داخل و خارج و اينجا و آنجا را مي فهمد .راههاي كمك به تقويت حافظه كودك :

 1. كتابهاي مختلف رابراي كودك بخوانيد .
 2. ميزان تمركز كودك را با قصه گويي در مورد شيئي كه به آن نگاه مي كند افزايش دهيد .
 3. بازي دس دسي را انجام دهيد و دست زدن را به كودك ياد بدهيد .
 4. رابطه علت و معلول را به اونشان بدهيد مثلا ستوني از مكعبها را واژگون كنيد وبگوييد همشون مي افتند .
 5. دست كودك را بگيريد و به اشكال كتاب اشاره كنيد و نام آنها را تكرار كنيد.

رشدذهني كودك در 48 هفتگي :

كودك علاقه شديدي به كتابها و اشكال موجود در كتاب دارد و دوست دارد كه به شكلهاي موجود در كتابها اشاره شود . كودك نام خود را تكرار مي كند او علاقه شديدي به شوخي كردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تكرار حقه هايي كه شما را مي خنداند انجام دهد و قادر است با تكان دادن سر ، نه بگويد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. كارهاي كه كودك قادر به تقليد آنها است انجام دهيد.
 2. نام اشياء و قسمتهاي بدن كودك را تكرار كنيد .
 3. براي ارتباط كودك با دنياي خودش كارهاي روزمره را تكرار كنيد .
 4. داستانهاي مختلف براي كودك بگوييد .

رشد ذهني كودك در يك سالگي :

كودك مي تواند احساسات خود را به نمايش بگذارد و بوسيدن را خوب درك مي كند . او مي تواند اسباب بازي خود را بلند كند و به مادر بدهد . او مي تواند دو يا سه كلمه با معني به زبان بياورد و ممكن است شكلي را دركتاب بشناسد و به آن اشاره كند . او شروع به فهم پرسشهاي ساده مي كند.راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. براي تحريك قوه تخيل كودك براي او داستانهاي كوتاه بخوانيد .
 2. ابرازمحبت او را با نوازش كردن عروسك ، و يا در آغوش گرفتن يا با بوسيدن تقويت كنيد.
 3. داستانهاي مربوط به حيوانات و بچه هاي آنها براي كودك لذت بخش است .
 4. كمك كنيد تا با صداي جانوران آشنا شود.

رشد ذهني كودك در 21ماهگي :

كودك قادر است كه درخواست غذا ، نوشيدني ، اسباب بازي و رفتن به دستشويي را بكند و كارهاي ساده را مي تواند انجام دهد وكم كم قادر به درك درخواستهاي پيچيده مي باشد گاهي براي جلب توجه دست مادر را مي گيرد.راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. خصوصيات هرچيزي رابراي او شرح دهيد .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز مي كند .
 2. با رنگهاي اشياء او را آشنا سازيد .
 3. اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهيد و سپس از انگشتان كودك استفاده كنيد .
 4. كلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بياموزيم .
 5. خواص اشيا را به كودك بگوييم مثلا اگر شيئي سفت است به او بگو ييم اين اسباب بازي سفت است .

رشد ذهني كودك در دو سالگي :

كودك بسياري از نامها و اشيا را در ذهن خود جاي داده و در حال سرعت بخشيدن به افزايش اطلاعات خود مي باشد . او مي تواند خصوصيات اشيا آشنا را شرح دهد . فرمانهاي پيچيده را اجرا مي كند او قادر به پيدا كردن اشيايي است كه قبلا با آن بازي مي كرده . او هم صحبت مي كند و هم پرسش مي كند .راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. راههاي استفاده از ابزارهاي ساده مثل بيلچه را به اونشان دهيد .
 2. با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشي به كودك او را در كشيدن نقاشي تشويق كنيد.
 3. داستانهاي طولاني تر و قصه هاي خيالي براي كودك بخوانيد.
 4. علاقه كودك را به موسيقي و نوارهاي قصه هاي كودكانه و نوارهاي موسيقي وقصه تقويت كنيد .
 5. هوش سه بعدي كودك را با تهيه اسباب بازي يا جعبه هايي كه شكلهاي مختلف در شكافهاي مخصوص آن جعبه قرار مي گيرد تقويت كنيد .

رشد ذهني كودك در 15ماهگي :

دراين مرحله از رشد ذهني كودك قادر است كه اجزاي بدن خود و اشيا داخل كتاب را بشناسد و صداي حيوانات را در بياورد . قادر به حمل اشيا ساده است و مي تواند لباسهايش را درآورد.راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. او را تشويق كنيد تا در انجام دادن كارهاي ساده و كوچك روزانه مثل مرتب كردن و گذاشتن وسايل در جايشان به شما كمك كند .
 2. براي ساختن جمله هاي ساده به كودك كمك كنيد.
 3. آشنا كردن كودك بامفهوم مالكيت مثل اين ماشين مال منه ، اون توپ تويه
 4. احساس موفقيت را در كودك تقويت كنيد .
 5. احساس غرور را در كودك تقويت كنيد .

رشد ذهني كودك در18 ماهگي :

در اين مرحله از رشد ذهني اگر نام اشياء را ببريم كودك به آنها اشاره مي كند و تلاش مي كند كه كارهاي ساده روزمره را انجام دهد . و از كارهاي بزرگتر تقليد كند .راههاي تقويت قوه ذهني كودك :

 1. رشد زباني كودك به حافظه و ادراك كودك بستگي دارد . مي‌توانيم از طريق تكرار يادگيري كودك را تشويق كنيم .
 2. با كودك زياد صحبت كنيم .
 3. ضماير ملكي را به كودك بياموزيم مثل دستمو بگير ، دستتو بده .

 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.