اصل قرينه دادن


پاداش به رفتار خوب - زمان ارائه تقويت كننده - اصل شكل دادن - اصل قرينه دادن - اصل اشباع و خاموشي

اصل قرينه دادن:

براي اينكه به كودك بياموزيم كاري را در زمان معيني انجام دهد ، بايد ترتيبي بدهيم كه درست پيش از انجام دادن رفتار مطلوب ، قرينه يا نشانه اي به او داده شود .قرينه دادن در پاره اي موارد مؤثرتر از ساير موارد است . وقتيكه قرينه ها بصورت كلامي باشند ، گاهي بچه ها آنها را با نق يا سرزنش كردن اشتباه مي كنند . سرزنش كردن عبارتهاي ناخوشايندي است كه پس از مشاهده كار خطا از كودك به زبان مي آوريم . در صورتيكه قرينه دادن عبارتهايي است كه براي راهنمايي دلسوزانه به هنگام نياز كودك به يادآوري به زبان مي آوريم و زمان شروع آن نيز پيش از انجام دادن آن رفتار است ، نه پس از آن . قرينه قرار دادن براي دو گروه كودكان بسيار سودمند است . يكي براي كودكاني كه نياز به كمك در يادگيري دارند و ديگر كودكاني كه نياز به يادآوري براي انجام دادن رفتار مطلوب دارند .

روشهاي مناسب قرينه دادن:

بهترين شيوه قرينه دادن اين است كه آن قرينه را پيش از شروع رفتار مورد نظر عرضه كنيم نه پس از اينكه رفتار نادرست انجام گرفته است .

وقتيكه خطايي از كودك سر مي زند ، واكنش بيشتر پدرها و مادرها اين است كه فوري خطاي كودك را به او تذكر بدهند و اگر بتوانند او را به رفتاري درست راهنمايي كنند . اين حالت ، يعني رفتار خطاي كودك ، قرينه اي براي مادر و پدر بوده است تا به آنها بفهماند كه بايد آموزشهاي لازم را به كودك خود بدهند .گاهي كودكان به اين سبب ملامت مي شوند كه مقررات مربوط به بزرگسالان را رعايت نمي كنند . اما بيشتر وقتها علت اين نافرماني اين است كه كودكان به درستي نمي دانند كه بزرگسالان از آنان چه مي خواهند .

قرينه دادن براي كودك بايد خوشايند باشد :

بيشتر مردم ، خواه خردسال و خواه بزرگسال چندان مايل نيستند كه ديگران به آنها قرينه بدهند . انسان دوست دارد كه مستقل باشد و قرينه دادنهاي عمدي ديگران را به دخالت و فضولي تعبير مي كند . بطور كلي از قرينه ها بايد خيلي كم استفاده شود . كودكي كه مي داند چه بايد بكند و وقت مناسب براي انجام دادن هر كاري را مي داند و همچنين در نظر دارد كه كارها را در زمان تعيين شده انجام دهد ، از اينكه كسي به او قرينه اي بدهد ، آزرده خواهد شد . همچنين كودكي كه از مسئله اي ناراحت است ، به قرينه هاي غير ضروري حساسيت فراوان دارد ، بويژه اگر اين قرينه قرار دادن ، جنبه تذكر را داشته باشد ، ممكن است احساسات كودك را به شدت جريحه دار كند . بنابراين از دادن اين گونه قرينه ها كه مي تواند به شخصيت كودك لطمه بزند و در او حالتي دفاعي بوجود آورد بايد حتما خودداري شود .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی