اصل اشباع و خاموشی


پاداش به رفتار خوب - زمان ارائه تقويت كننده - اصل شكل دادن - اصل قرينه دادن - اصل اشباع و خاموشي

اصل اشباع و خاموشي :

اصل اشباع :

براي متوقف كردن رفتاري نامطلوب در كودك به او اجازه بدهيم يا حتي اصرار كنيم كه آن رفتار را ادامه دهد تا از انجام دادن آن رفتار خسته شود و دلزدگي پيدا كند .

گاهي تنها اجازه دادن به كودك كه رفتاري نامطلوب را ادامه بدهد براي خسته شدن از آن رفتار كافي است اما مشكل اين جاست كه كودك به سبب خستگي بطور موقت آن رفتار را ترك مي كند و پس از رفع خستگي، دوباره آن را از سر مي گيرد . بنابراين بهتر است اصرار كنيم تا كودك آنقدر به رفتار نامطلوب ادامه دهد تا خستگي كامل از آن رفتار در او پيدا شود.

اصل اشباع را چه وقت بايد بكار برد ؟

وقتيكه ادامه رفتاري به خود شخص يا ديگران زيان مي رساند بدون شك اجازه دادن يا اصرار به ادامه آن كار درستي نيست .براي مثال ، كودكي كه كودكان ديگر را كتك مي زند ممكن است سرانجام از اين عادت خود دست بردارد . اما تا اين عادت ترك شود ممكن است كودكان بسياري صدمه ببينند .

اصل خاموشي:

براي اينكه كودك به رفتارنا مطلوب ادامه ندهد ، مي بايست شرايط را طوري فراهم كنيم كه پس از انجام دادن آن رفتار نامطلوب پاداشي دريافت نكند .

اصل خاموشي اين است كه كودك در برابر رفتار خود پاداشي دريافت نكند .اگر به رفتاري پاداش دهيم و مدتي ديگر به آن پاداش ندهيم ، بعد دوباره پاداش دادن را از سر بگيريم . اين كارها استفاده از اصل تقويت گاهگاهي است .مثلا وقتي كودك از دست پدر و مادرش عصباني مي شود و روي زمين مي غلتد . اگر پدر و مادر بلافاصله به طرف كودك رفته و او را در آغوش بگيرند ، وي از آن پس به اين كار را ادامه خواهد داد .

وقتي كه بتوان همه منابع تقويت را كنترل كرد:

اگر قرار باشد كه اصل خاموشي مؤثر واقع شود ، بايد همه منابع تقويت را كنترل كنيم . اين بدان معناست كه مثلا وقتي كه مادارن و پدران يا معلمان از دادن تقويت به كودك خودداري كنند ، اما ديگران او را تقويت كنند ، چه اين تقويت عمدي باشد و چه سهوي ، در هر دو صورت تأثير اصل خاموشي را از ميان خواهد برد .

خاموش كردن غير عمدي يك رفتار مطلوب:

گاهي مادران و پدران و يا معلمان بدون اينكه تعمدي داشته باشند ؟، سبب خاموش كردن رفتاري مطلوب مي شوند . اگر ، كودكي كه چندين بار به يكي از بزرگترهاي خانواده سلام مي كند و او به سببهايي ، مانند توجه نكردن ، سنگين بودن گوش و... از دادن جواب سلام آن كودك خودداري كند ، ممكن است آن كودك سلام دادن به بزرگترها را ترك كند . در اينجا با اينكه عمدي در جواب ندادن به سلام نبوده است ولي به هر صورت سبب خاموش شدن آن رفتار مطلوب شده است .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی