معرفی رهيدراتاسيون


مقدمه - روش تحقيق - اپيدميولوژي - تغذيه در اسهال - مايع درماني خوراكي - روش هاي درمان - خلاصه - نتايج

مقدمه :

بيماريهاي اسهال عامل مهمي در موربيديتي (ناتواني) و مورتاليتي كودكان در كشورهاي در حال توسعه است، سالانه هر كودك به طور متوسط 2/2 بار اسهال ميشود

كه با توجه به جمعيت يك ميليوني كودكان زير پنج سال 22ميليون بار در سال اسهال رخ مي دهد بسياري از مرگ و ميرهاي اسهال به خاطر از دست رفتن آب و الكتروليتهاي بدن مي‌باشد با توجه به جذب انتخابي روده كه اخيرا ثابت شده است گلوكز در بيماران اسهالي با هر درجه شدت بيماري حداكثر درجه جذب را دارا مي‌باشد و دست نخورده‌ترين ماده‌اي است كه از تركيبات پودر O.R.S جذب مي‌شود و به همراه آن نمك و ساير املاح نيز جذب مي شوند مي‌توان گفت اين پديده پزشكي قرن است.

كاربرد بجا و بموقع مايع درماني خوراكي جايگاه واقعي مايع درماني وريدي بجا و درست را هم روشن نموده است مقايسه اين دو روش درماني مزاياي عملی و كاربردي O.R.T را بيشتر روشن مي‌كند كه با شروع اسهال كودكان و ادامه آن نبايد منتظر پيدايش نشانه‌هاي باليني از دست رفتن آب و املاح بود و در همان مرحله اوليه بيمار درمان مي‌شود . تا از پيدايش دهيدراتاسيون و يا تبديل آن به دهيدراتاسين خفيف و يا شديد جلوگيري نمود و با روشهاي جاري درمان در منزل اسهال كودكان از قبيل دادن شير مادر، او.آر.اس، لعاب برنج، چاي، دوغ، سوپ حاوي گوشت، هويج و حبوبات له شده و اضافه كردن چربي به غذاي كودك هشدار به مادر در جريان پيدا شدن نشانه‌هاي كم آبي كودك مبتلا به اسهال نقش مهمي در جلب مشاركت مادر و خانواده در مرحله جبراني و نگهدارنده كم آبي متوسط به خانواده ارزاني داشت كه منجر به كاهش چشمگير تعداد موارد مبتلايان به دهيدراتاسيون شديد كه مي‌بايد در بيمارستان بستري و با مايع درماني وريدي درمان شوند مي‌انجامد بدين ترتيب ORT علاوه بر آموزش خانواده در امر آبرساني و تغذيه كودك مبتلا به اسهال و تغذيه كودك در دوران بيماري و ادامه آن با توجه به امكانات محدود بيمارستاني تنها به بيماراني اختصاص مي‌يابد كه ضرورتا بايد از اين خدمات استفاده نمايند و نيروهاي متخصص ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني به درمان مواردي از بيماران خواهند پرداخت كه به تخصص اين نيروها نياز مبرم دارند. تحقيق انجام شده توسط اينجانب كه از فروردين 1377 تا اسفند 1380 مجموعا 48 ماه در بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ در بخش D.T.U (مركز آموزش بيماريهاي اسهال) انجام گرفته يك پژوهش توصيفي-تحليلي است كه بر اثر مشاهدات عيني و روزمره اينجانب در تمام ماههاي سال بر روي كودك مبتلا به اسهال انجام شده است، اين كودكان با توجه به درجه كم آبي در سه فاز درماني A-B-C درمان نگهدارنده و جبران كم آبي متوسط و شديد به صورت سرپايي فاز الف ORT فاز ب و بستري در اورژانس فاز ج انجام شده است كه با گذشت سالها و آموزش اهميت و مزاياي ORSتراپي و با توجه و مقايسه آمار سالهاي 1377- 1378- 1379 1380 گرايش خانواده به درمان نگهدارنده فاز A ORT و فاز ب درصد قابل توجهي را بيان مي‌كند.

تهيه کننده :معصومه جمشيدی

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی