معرفی التور


مقدمه - وبا چيست - روش درمان - متغيرهاي مورد مطالعه - گامهاي مديريتي - خلاصه و نتايج

مقدمه :

يكي از اهداف اساسي اپيدميولوژي كمك به پيشگيري و علل و كنترل بيماريها و پيدا نمودن راهكارهايي است كه بتوان اين علل را كاهش داد. پي بردن به علل بيماريها نه تنها در پيشگيري بلكه در تشخيص و درمان بيماريها نقش مهمي را ايفا مي كند.

اپيدميولوژي بيماريهاي واگيردار:

بيماريهاي عفوني يا مسري: بيماري است كه به وسيله عوامل عفونت يا توليدات عفوني آنها از فرد يا حيوان آلوده بطور مستقيم يا غير مستقيم به ميزبان مستعد انتقال پيدا مي نمايد، پيشرفت اپيدميولوژي در اثر پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير ايجاد شده است از جمله كارهاي SNOW براي مبارزه با وبا.

بيماري واگير همچنان مهمترين مشكلات حاد بهداشتي تمام كشورها را تشكيل مي دهند و در اكثر كشورهاي در حال توسعه بيماريهاي واگير هنوز هم علت اصلي مرگ و مير و ابتلا مي باشد.

همه گيري يا اپيدمي :

همه گيري يا اپيدمي: عبارتست از بروز غير معمول يك بيماري در يك جامعه يا منطقه كه واضحا بيش از حد انتظار عادي خود باشد. اپيدمي ها يا تك منبعي POINT-SOURCE هستند و يا مسري هستند در اپيدمي تك منبعي اشخاص مستعد تقريبا بطور همزمان با يك منبع عفونت مواجه مي شوند و اين امر موجب افزايش سريع تعداد موارد جديد در زماني كوتاه (غالبا چند ساعت) مي گردد. مانند: اپيدمي وبا كه از اين نوع اپيدمي مي باشد. در عوض اپيدمي هاي مسري از فردي به فرد ديگر انتقال مي يابند و تعداد موارد جديد آهسته تر ايجاد مي گردند مانند اپيدمي ابتلا به سرخك در يك مدرسه. بيماري واگير در اثر عمل متقابل ، عامل بيماريزا، پديده انتقال به ميزبان به وجود مي آيند. كنترل اين بيماريها با تغيير يكي از اجزا يا تركيبي از اين اجزا انجام مي پذيرد، محيط بر روي هر سه جزء گفته شده مؤثر است. اين عوامل مي توانند دامنه وسيعي از عوارض را از عفونت پنهان گرفته تا بيماري شديد و مرگ ايجاد نمايند.

نقش اصلي اپيدميولوژي بيماريهاي واگير مشخص نمودن مراحل عفونت مي باشد. دانستن هر يك از عوامل زنجيره عفونت قبل از پيشگيري مهم است اگرچه ممكن است يك بيماري را با اطلاع كمي از زنجيره عفونت آن نيز كنترل نمود. به عنوان مثال تصفيه آب آشاميدني قبل از اينكه بيماري وبا شناخته شود، موجب پيشگيري اپيدمي ها مي شود.

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی