بيماريهاي جراحي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

بيماريهاي جراحي 

امفالو سل :

بيرون زدگي روده ها از طريق طناب نافي 5000/1 و بيرون زدگي روده ها و كبد 10000/1 مواليد را تشكيل مي دهد .

در بررسي و نگاه سطحي به شيرخوار ، امفالوسل كاملا آشكار است ، غشايي كه احشاء بيرون زده شكم را پوشانيده است ، شفاف و عاري از عروق است و طناب نافي در ادامه آن ديده مي شود .بيرون زدگي احشاء شكمي در ناحيه اي است كه طناب نافي به شكم اتصال دارد.

در زمان جنيني درخلال هفته 10 زندگي داخل رحمي ،اگر روده ها و احشا، شكمي به داخل شكم باز نگردند موجب امفالوسل مي شود . شكم نيز نسبتا كوچك است چونكه محتويات شكم باعث افزايش مناسب اندازه حفره شكم مي شود .

درمان :

درمان با جراحي ( جايگزيني احشاء و بستن ديواره شكم ) مي باشد كه در چندمين مرحله انجام خواهد شد .

پرستاري :

استفاده از انكوباتور اساس كار براي مراقبت از كودك مبتلا مي باشد .

گذاشتن NGT ساكشن معده به منظور پيشگيري از نفخ معده و روده انجام مي شود.

جلوگيري از هر گونه فشار به كيسه احشاء شكمي و پيشگيري از پارگي آن ( براي جلوگيري از پريتونيت ).

حفظ احشاء بصورت گرم و مرطوب و پيشگيري از آلودگي آن با پوشش مناسب ( پوشش شامل گاز استريل مرطوب با نرمال سالين سپس روي آن را حوله استريل خشك قرار داده و آنگاه با پلاستيك مي پوشانند .)

جا دادن تدريجي و آرام محتويات در حفره شكم ( جهت جلوگيري از فشار به ديافراگم و وريد اجوف تحتاني و ايجاد اختلال تنفسي و ادم اندام تحتاني )

كنترل تنفسي (راه هوايي مناسب ، تغيير وضعيت جهت جلوگيري از آتلكتازي و جلوگيري از اختلال به دليل فشار احشاء)

كنترل اندامهاي تحتاني از نظر ادم ( به دليل فشار احشاء شكمي به وريد اجوف تحتاني)

تغذيه بعد از عمل به ترتيب از راه وريد محيطي و سپس از طريق گاستروستومي انجام مي شود . به تدريج گلوكز و سپس شير را مي افزايند.

ظاهر نوزاد مبتلا به آمفالوسل ممكن است از نظر عاطفي براي والدين غيرقابل تحمل باشد . پرستار ضمن حمايت از والدين بايد آنها را با واقعيت آگاه نموده تا بتواند با علاقه نيازهاي كودك را برطرف نموده و پيوند عاطفي بين خود و شيرخوار را تشديد نمايد