معرفی بخش راديولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئیس بخش: آقای دکتر امیررضا حبرانی، رادیولوژیست

پزشکان: دکتر سید علی علمداران ،دکتر جمال جندقی، دکتر مسعود مهدوی راشد، دستیاران دوره تخصصی رادیولوژی

ناظم فنی: حمید رضا ارجمندی

پرسنل: خلیل رحیمی، فرهاد تبریزی، جواد حجازی، سید امیر میزبان، سیده مهشید حسینیان بنا یزدی، سمانه مقدس مقدم، راحیل نامداری، تکتم شاد، فاطمه چوبدست

بخش تصویربرداری بیمارستان در دو قسمت رادیولوژی و سونوگرافی مشغول به انجام حدمت می باشد : 

رادیولوژی

سونوگرافی