واحدكنترل عفونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی بخش کنترل عفونت 

اعضاء کميته (هسته مرکزي) 

 • رياست بيمارستان : اقاي دکتر فرهاد حيدريان
 • مدير بيمارستان : اقاي دکتر علي جوادي
 • معاون اموزشي بيمارستان : آقاي دکتر محمد اسماعيلي ( فوق تخصص نفرولوژي )
 • رئيس بخش هماتولوژي : خانم دکتر زهرا بدیعی ( فوق تخصص هماتولوژي )
 • رئيس بخش اورژانس : اقاي دکتر علیرضا عطائی نخعی (متخصص کودکان )
 • رئيس بخش ICU : اقاي دکتر سيد جواد سيدي ( فوق تخصص ريه اطفال )
 • سرپرست آزمايشگاه : دکتر علی طاهریان ( متخصص پاتولوژی )
 • مدیریت پرستاری بيمارستان : خانم حوا عبداللهي ( کارشناس پرستاري )
 • سوپروايزر آموزشي : خانم اکرم ربانی( کارشناس ارشد پرستاري )
 • سرپرستار داخلي : خانم زهره علیرضایی ( کارشناس پرستاري )
 • سرپرستار جراحي : خانم مریم خواجویی ( کارشناس ارشد پرستاري نوزادان)
 • سرپرستار اورژانس : خانم ناديا شخص توکليان ( کارشناس پرستاري )
 • سرپرستار ICU  : خانم صبا شیرزور (کارشناس پرستاري)
 • سرپرستار اتاق عمل : خانم طاهره پيروي دهسرخي(کارشناس پرستاري )
 • سرپرستار نفرولوژي : خانم اعظم مهذب حسني ( کارشناس پرستاري )
 • سرپرستار درمانگاه : خانم مژگان بهاری ( کارشناس پرستاري )
 • کارشناس بهداشت محيط : آقاي خدمتگزار ( کارشناس بهداشت محيط )
 • دبير کميته و مسئول واحد : خانم زهرا سپهري ( کارشناس پرستاري )
 • پزشک کنترل عفونت : دکتر سيد جواد سيدي ( فوق تخصص ريه اطفال )

تاريخچه و اهداف

عفونت بيمارستاني به عفونتي اطلاق مي گردد که بعد از پذيرش يمار در بيمارستان ايجاد مي گردد به شرط ان که بيمار در زمان بستري شدن به ان دچار نباشد و در دوره کمون ان هم نباشد.

عفونتهاي بيمارستاني يکي از معضلات قرن حاضرمي باشد که منجر به افزايش موارد مرگ و مير هزينه ها ، طول مدت بستري در بيمارستانها مي گردد. در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته ميزان اين عفونت ها حدود 10% موارد بستري و در کشورهاي در حال توسعه 20%-25% تخمين زده مي شود- ميزان عفونت هاي بيمارستاني در يک مرکز بهداشتي- درماني نشان دهنده کيفيت خدمات ارائه شده در آن مرکز مي باشد.

در اين راستا کميته کنترل عفونت بيمارستان فوق تخصصي دکتر شيخ از سال 1380 فعاليت خود را آغاز کرد.

اهداف اصلي کميته

 • انتخاب روش هاي مناسب و برنامه ريزي جهت کنترل عفونت هاي بيمارستاني
 •  ارتقاء کيفيت خدمات بهداشتي- درماني
 • کاهش زمان بهبودي و در نتيجه کاهش هزينه درمان

زیر گروه های کمیته کنترل عفونت

رابطین کنترل عفونت در بخش ها