مديريت پرستاري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

حوا عبدالهی ، مدير پرستاري

تحصيلات: كارشناس ارشدآموزش مدیریت پرستاری
 تلفن: 158-37269021 - پست الکترونیک:abdollahikh1[at]mums.ac.ir

 

سوابق مدیریتی:

-                     سرپرستار بخش آی سی یو

-                     سرپرستار اتاق عمل

-                     سوپروایزر بالینی

-                     کارشناس پژوهشی

-                     کارشناس آموزش پرستاری استان جهت جذب نیرو در بیمارستانها بصورت تبصره

-                     کارشناس ارزشیابی جهت اعتباربخشی بیمارستانها

-                     کارشناس هتلینگ  در برنامه تحول سلامت

-                     مسئول اجرایی کمیته پژوهشی معاونت درمان

-                     عضو کمیته HSR معاونت درمان

 

اهـداف مديريت پرستاري :

ارتقاء فرآيندهاي مديريت پرستاري در حيطه هاي

 • برنامه ريزي
 • منابع انساني
 • کنترل و نظارت
 • ارزشیابی
 • آموزش كاركنان
 • آموزش بيماران
 • ارتقاء سطح رضايت مندي بيماران از مراقبت های پرستاري
 • ارتقاء رضايت مندي كاركنان از طريق ايجاد ارتباط موثر و حفظ شان و كرامت و منزلت كاركنان و ايجاد امكانات رفاهي
 • ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری ازطریق تدوین ،استقرارواجرای استانداردهاوخط مشی هاوراهنماهای بالینی پرستاری
 • ارتقاء سيستم مديريت كنترل عفونت از طريق سيستم گزارش دهي-آموزش و ارزيابي
 • مشاركت فعال در امر اعتباربخشی بیمارستان
 • پياده سازي سيستم پرداخت مبتني بر عملكرد در واحد پرستاري
 • اجراي قانون و بهره وري
 • حل مسائل و مشكلات پرستاري از طريق كميته پرستاري و ساب كميته هاي نيروي انساني ،نقل و انتقالات ،انضباط كاري ،ارزيابي،آموزش،ارزشيابي
 • ارتقاء سيستم رسيدگي به شكايات بيماران
 • ارتقاء فرايند ثبت و مستندسازي
 • ارتقاء فرآيند مديريت احياءقلبي و ريوي
 • ارتقاء شاخصهای کلیدی عملکردبااولویت بخشهای اورژانس ،اتاقهای عمل،بخشهای ویژه وسایربخشهای درمانی


شرح وظايف ومسئوليتها :

1. گردآوري اطلاعات
2. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ) مبتني برنيازها جهت تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي مددجو / بيمار باتوجه به خط مشي هاي مركز وپيشنهاد به مقامات ذيربط
3. تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
4. ارائه راهكار بهينه به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر
5. برنامه ريزي درزمينه هاي ارتقاء كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان
6. ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري
7. تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آنها جهت اجراي برنامههاي پرستاري
8. ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط
9. تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب
10. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
12. تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها ی كاركنان گروه پرستاري
13. رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
14. ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و..
15. اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري
16. تشكيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهرهمندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله
17. تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها .
18. رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
19. نظارت و كنترل كيفيت مراقبت پرستاري براساس استانداردها تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست)
20. نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
21. بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي ثانويه و
22. نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال
23. بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
24. ارزشيابي برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد
25. بررسي سطح رضايت مندي بيمار ، مددجو ، خانواده ، كاركنان و ...
26. بررسی مسائل و مشکلات واحدهای پرستاری در رابطه با تاسیسات تدارکات تجهیزات داروخانه...

شاخص هاي پرستاري

فعاليتهاي در راستاي شاخص