معرفي خدمات پرستاري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خدمات پرستاري :

دفتر پرستاري بيمارستان دكتر شيخ توسط مدير پرستاري اداره مي شود (مترون) . مترون بيمارستان مسئول تمامي افراد شاغل در كار پرستاري است . اين قدرت در عمل شامل برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارايه خدمات ، گردآوري اطلاعات مركز، مددجويان و نيروي انساني ، شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و ديگر فيلترهاي درون ساز و سازماني تعيين اهداف مبتني بر نيازها جهت تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعي ، تعيين فعاليتها و اتخاذ روشهاي مناسب براي رسيدن به اهداف مورد نظر، برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف با، ارايه راهكار بهينه و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف ، ايجاد هماهنگي ، مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي درماني .

مشاركت در طرحهاي پژوهشي ، مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليتهاي مركز ، تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخشهاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي ، بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري پيشنهاد انتصاب و انتقال پرسنل بخش تحت نظارت ، تصميم گيري در مورد مرخصيها ، ماموريت و... پرسنل بخش گروه پرستاري رهبري و هدايت واحدهاي زيربط براي تحقيق اهداف سازماني ، ارايه الگوي پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب و حسن رفتار شغلي .همچنين جوابگوي اصلي در مقابل كليه نارسايي هاي واحد پرستاري است ، اعم از اينكه نارسايي ها در رابطه با مسائل اخلاقي و يا ساير مشكلات سازمان و واحد پرستاري باشد.

مترون بيمارستان علاوه بر شيفتهاي مؤظف صبح در روزهاي غير شيفت نيز در بيمارستان حضور يافته و بدين ترتيب در جريان اتفاقات روزمره پرستاري قرار مي گيرد.

در دفتر پرستاري يك سوپروايزر آموزشي ،كارشناس كنترل عفونت، مترون و در هر شيفت يا سوپروايزر باليني و مجموعه تعداد 5 نفر مي باشند.

حوزه عملكرد سوپروايزر آموزشي شامل ، كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري ، تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت در گروههاي تحت پوشش . ارزيابي عملكرد آموزشي و ارتقاء سطح فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مربوطه و بيماران ، پيشنهاد و تهيه كتاب ، مجله ، جزوه ، و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء آگاهي پرسنل بخش تحت پوشش ، تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر ، جهت گروههاي خاص ( حوادث غيرمترقبه ) ، تشكيل كميته آموزشي و پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر ، همكاري ، نظرخواهي و مشاركت با قسمتهاي مختلف زير مجموعه جهت استخراج نيازهاي آموزشي .

شركت در سمينارها و كنگره ها جهت ارايه روشهاي اثر بخش و ارايه خدمات ، شرکت در تشكيل كميته هاي بيمارستاني،همکاري در ارزشيابي بيمارستان ثبت و ارايه گزارش فعاليت و آموزش به مراجع ذي صلاح ، ارزيابي نحوه عملكرد آموزشها ، كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي پرستاري در شيفتهاي مختلف ، مشاركت در كميته ارزشيابي مستمر پرسنل بخش ، بررسي رضايت مندي مددجويان و پرسنل بخش، نظارت و همکاري در ترويج امور اموزشي ، تغذيه با شير مادر ، مسئول بررسي مرگ و مير نوزادان و کودکان 1-59 ماهه در تشکيل کميته هاي مرگ و مير و نظارت بر حسن اجراي طرح
 
همکاري در امور حاکميت باليني و تعالي سازماني
 
کنترل و نظارت بر واحدهاي آشپزخانه ، لنژري ، خياط خونه و واحد دفع پسماند
 
سوپروايزرهاي صبح و عصر و شب مديريت امور پرستاري و مراتب پرستاري بخشها و هماهنگي بين بخشي را به عهده دارند. سايرفعاليتها وعملكردها به شرح زيراست: كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري .

مشاركت و همكاري در جمع آوري اطلاعات و ارايه پيشنهادات در جهت ايجاد تغييرات مناسب در خدمات پرستاري.

همكاري با مدير پرستاري در تنظيم برنامه ها و اهداف و همكاري با ساير مسئولان ، تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان ، ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف جهت ارايه خدمات مطلوب ، نظارت بر رفتار شغلي پرسنل بخش از نظر علمي و اخلاقي .

تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آنها مشاركت در توزيع پرسنل بخش پرستاري . ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم ما بين پرسنل بخش . تأمين پرسنل بخش و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها ، بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور وصول اطمينان از حسن ارايه خدمات و ارايه گزارش به ما فوق : كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات وداروها .

كارشناس كنترل عفونت وظيفه بازديد از قسمتهاي مختلف پرستاري و برخي بيماران ، پذيرش و انتقال بيماران به ساير مراكز را به عهده دارد .
شناخت منابع عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
همكاري در اجراي نامه هاي آموزشي در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري
تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي واكسيناسيون براي پرسنل بخش
ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهكار
بازديد روزانه از بخش ها
تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت بخش هاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير
تشكيل و شركت در جلسات كميته كنترل عفونت