نفرولوژي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئیس بخش: دکترمحمداسماعیلی،فوق تخصص نفرولوژی ،عضوهیئت علمی

سرپرستاربخش: اعظم السادات مهذب ،کارشناس پرستاری

سایرپزشکان بخش:

دکتر فاطمه قانع، فوق تخصص نفرولوژی، عضوهیئت علمی

 دکتر میترا ناصری،فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی

 دکترانوش آذرفر، فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی

 

*این بخش درمردادماه سال1386 باهدف پوشش بیماران کلیوی چندروزه تا18 سال درمحدوده شرق کشور افتتاح شد.هرچند که پذیرای بیماران از استانها وحتی کشورهای همسایه هم می باشد.

بخش نفرولوژي در طبقه همکف بیمارستان واقع شده و با 15 تخت در سه شيفت فعال مي باشد.

عمده بیمارانی که دراین بخش بستری می شوند شامل مواردزیرمی باشد:

عفونتهای ادراری،گلومرولونفریت،بیماریهای متابولیک ،سندرم فانکونی، سیستینوزیس،سندروم نفروتیک،نقایص مادرزادی و... می باشد.

پذیرش بیماران دراین بخش به چند شکل می باشد:

1- ارجاع ازمطب پزشکان

2-پذیرش ازاورژانس

3- پذیرش ازدرمانگاه تخصصی

4- انتقال ازسایربخش ها

5- انتقال ازسایربیمارستانها