اورژانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئیس بخش : آقای دکتر سید جواد سیدی - فوق تخصص ریه اطفال

سرپرستار:خانم نادیا شخص توکلیان -کارشناس پرستاری

بخش اورژانس یافوریت های پزشکی بیمارستان به منزله قلب بیمارستان به شمارمی رود وگردش منظم اموردراین بخش نوزادان وکودکان بسیاری رانجات واحیاء نفوس فراوانی رابه دنبال داشته است اورژانس نقش اساسی درتضمین سلامتی مردم ونجات جان افراد درمواقع بیماری به خصوص اطفال معصوم رادارد به دلیل اهمیت حیاتی ووظایف ونیازدائمی به خدمات وتامین تجهیزات وملزومات پزشکی وداروهای مورد نیاز درهمه مواردضروری واجتناب ناپذیر است چراکه همیشه کودکانی بدحال ودرمواردی نزدیک به مرگ مراجعه کننده به این بخش راتشکیل می دهند که اقدامات پزشکی وپرستاری خاصی رامی طلبد.

بیماران مراجعه کننده به این بخش طیف وسیعی ازبیماریها راشامل می شود که درمواردی بستگی به اپیدمی بیماریها وفصل دارد به گونه ای که درفصل بهار فاویسم وآسم آلرژیک، درفصل تابستان بیماریهای گوارشی ودرفصل پاییزوزمستان مبتلایان به اختلالات تنفسی اکثر مراجعین راتشکیل می دهند.

اورژانس 1 که در پاییز 96 بازسازی شد شامل 8 تخت می باشد و بیماران اورژانس جراحی در آنجا بستری می شوند.

 بخش اورژانس2 بیمارستان درقسمت سمت راست سالن ورودی بیمارستان قرارگرفته است این بخش دارای 28 تخت فعال مشتمل بریک اتاق ایزوله ،یک اتاق دو تخته وچهار اتاق شش تخته می باشد. اتاق CPR، اتاق کارورگ گیری، اتاق پزشک مقیم اورژانس ازدیگر فضاهای بخش است.

واحد تزریقات نیز در لابی بیمارستان می باشد.

اتاق کار درابتدای بخش قرارگرفته است وویزیت اولیه بیماران ورگ گیری وخونگیری دراین اتاق انجام می شود. درسمت چپ ایستگاه پرستاری، اتاق CPR،اتاق سرپرستاری، اتاق پزشک مقیم وسپس اتاق استراحت پرستاری قرارگرفته است.

اتاق سرپرستاری جنب ایستگاه پرستاری می باشد بخش مجهز به سيستم كامپيوتري مي باشد

 در شیفت صبح پزشکان متخصص وآسيستان و اينترن دراورژانس مقیم هستند ودرشیفت عصر وشب آسیستان و3 نفر اینترن دراورژانس حضور دارند

درکنار هرتخت کودک جهت استراحت صندلي تختخواب شو نیز تعبیه شده است كه در مواقع استراحت مادران به صورت تختخواب قابل استفاده است و نيز كمدي جهت گذاشتن وسايل بيماران.

اتاق ایزوله مجهز به سرویس بهداشتی وتهویه می باشد. استفاده ازماسک، دستکش، گان و عینک محافظ با توجه به نوع بیماری و راه انتقال الزامی می باشد

 مسوول اورژانس :آقای دکتر سید جواد سیدی ، فوق تخصص ریه اطفال مي باشند

 سرپرستار اورژانس: خانم توكليان و در بخش 33 پرستار ، 6 كمك بهيار و2 خدمه مشغول به كار هستند.

بیماران مراجعه کننده به این مرکز (به جزموارد اورژانسی وموارد Unstable که سریعا" در اورژانس تحت درمان قرار می گیرند) ابتدا به درمانگاه مراجعه نموده و درآنجا تریاژ شده و توسط پزشکان متخصص درمانگاه ویزیت می شوند . درشیفت صبح بیماران توسط متخصص مقیم و در شیفت عصر و شب توسط اینترن و آسیستان کشیک ویزیت شده و در صورت نیاز در اورژانس بستری می گردند. از ویزیت بیماران سرپایی در بخش خودداری شده و بیماران Stable به درمانگاه ارجاع می گردند.

بخش مجهز به سيستم پكس جهت رويت كليه گرافي هاي بيماران است .

دراین بخش بیمارانی از قبیل موارد ذیل بستری می گردند:

تب وتشنج، پنومونی، دیسترس تنفسی، فاویسم، اسهال واستفراغ، شیگلوز، مننژیت، انواژیناسیون،کاوازاکی،ITP ، آنمی، ALL، سندرم گلانزمن، آپاندیست، شکم حاد و....

سرپرستار:خانم نادیا شخص توکلیان -کارشناس پرستاری

بخش اورژانس یافوریت های پزشکی بیمارستان به منزله قلب بیمارستان به شمارمی رود وگردش منظم اموردراین بخش نوزادان وکودکان بسیاری رانجات واحیاء نفوس فراوانی رابه دنبال داشته است اورژانس نقش اساسی درتضمین سلامتی مردم ونجات جان افراد درمواقع بیماری به خصوص اطفال معصوم رادارد به دلیل اهمیت حیاتی ووظایف ونیازدائمی به خدمات وتامین تجهیزات وملزومات پزشکی وداروهای مورد نیاز درهمه مواردضروری واجتناب ناپذیر است چراکه همیشه کودکانی بدحال ودرمواردی نزدیک به مرگ مراجعه کننده به این بخش راتشکیل می دهند که اقدامات پزشکی وپرستاری خاصی رامی طلبد.

بیماران مراجعه کننده به این بخش طیف وسیعی ازبیماریها راشامل می شود که درمواردی بستگی به اپیدمی بیماریها وفصل دارد به گونه ای که درفصل بهار فاویسم وآسم آلرژیک، درفصل تابستان بیماریهای گوارشی ودرفصل پاییزوزمستان مبتلایان به اختلالات تنفسی اکثر مراجعین راتشکیل می دهند.

اورژانس 1 که در پاییز 96 بازسازی شد شامل 8 تخت می باشد و بیماران اورژانس جراحی در آنجا بستری می شوند.

 بخش اورژانس2 بیمارستان درقسمت سمت راست سالن ورودی بیمارستان قرارگرفته است این بخش دارای 28 تخت فعال مشتمل بریک اتاق ایزوله ،یک اتاق دو تخته وچهار اتاق شش تخته می باشد. اتاق CPR، اتاق کارورگ گیری، اتاق پزشک مقیم اورژانس ازدیگر فضاهای بخش است.

واحد تزریقات نیز در لابی بیمارستان می باشد.

اتاق کار درابتدای بخش قرارگرفته است وویزیت اولیه بیماران ورگ گیری وخونگیری دراین اتاق انجام می شود. درسمت چپ ایستگاه پرستاری، اتاق CPR،اتاق سرپرستاری، اتاق پزشک مقیم وسپس اتاق استراحت پرستاری قرارگرفته است