واحد كامپيوتر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

واحد فن آوري اطلاعات بيمارستان دكتر شيخ شامل واحدهاي زير مي باشد

 گروه اجرايی واحد كامپيوتر :
 

مهندس سيد حسن قندريز ، مسئول واحد IT و مسئول HIS

مهرداد خاکشور ، مسئول سخت افزار