خرید دستگاه بستنی ساز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سه شنبه مورخ 7 تیر ماه، همزمان با پایان بازسازی و قعالیت مجدد بخش هماتولوژی ۱، دستگاه بستنی ساز به همت خیرین برای بیماران بستری در بخش با هزینه بالغ بر نهصد میلیون ریال خریداری و راه اندازی شد. مقرر گردید این دستگاه ۳ روز در هفته برای بیماران بستری در بخش مورد استفاده قرار گیرد.