برنامه درمانگاههاي فوق تخصصي و تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

قابل توجه مراجعین محترم:

در درمانگاه فوق تخصصي دکتر شيخ مجهز به سيستم نوبت دهي اینترنتی و حضوري مي باشد که جهت کليه پزشکان متخصص اطفال در ساعات مختلف شبانه روز نوبت دهي اینترنتی و حضوري از طريق دستگاه انجام مي شود و جهت پزشکان فوق تخصص طبق برنامه زمانبندي شده ذيل مي توان استفاده نمود - فقط تعداد نوبتها محدود مي باشد در ضمن نوبت برای پزشکان برای روز شنبه از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه قابل دریافت می باشد.

برنامه درمانگاه فوق تخصصی

اسفند ماه 98

 

برنامه ماهانه درمانگاههاي تخصصي 
 
اسفند ماه 98      هفته اول و دوم       هفته دوم و سوم