پذيرش و نوبت دهي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نحوه پذیرش سرپایی در بیمارستان دکتر شیخ

به دو صورت میباشد :1-نوبت دهی اینترنتی که پس از ثبت نوبت در سایت نوبتدهی (http://nobat.mums.ac.ir) با در دست داشتن شماره پیگیری ، به منشی درمانگاه مراجعه نموده و پرینت نوبت خود را جهت مراجعه به پزشک دریافت میکنند.

2-نوبت دهی حضوری که با اخذ نوبت از دستگاه فراخوان و با توجه به ساعت حضور پزشک در درمانگاه ، در انتظار فراخوان نوبت بوده و پس از اعلام توسط پذیرش ، اقدام به اخذ نوبت از پزشک مورد نظر ، میکنند.

نحوه پذیرش بستری در بیمارستان دکترشیخ

به دو شکل میباشد :1-بیماران اورژانسی که با اخذ برگ دستور بستری از پزشک کشیک و تهیه دو عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمار،  به واحد پذیرش بستری مراجعه میکنند و بدون پرداخت هیچگونه علی الحسابی ، در بخش ، بستری میشوند.

2-بیماران الکتیو که با در دست داشتن برگ دستور بستری و تهیه  دو عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمار ، در تاریخ تعیین شده توسط پزشک ، مراجعه نموده و با پرداخت علی الحساب ، در بخش مورد نظر ، بستری میشوند .

درخصوص بیماران الکتیو، بهمراه داشتن دفترچه مادر طفل بهمراه دوعدد کپی از صفحه اول دفترچه مادر ، برای کودکان زیر دو سال ، الزامی میباشد . همچنین حضور پدر و یا قیم قانونی کودک ، درزمان پذیرش بیمارانی که عمل جراحی الکتیو ، خواهند داشت ، الزامی میباشد.

 

شهروندان مي توانند به صورت 24 ساعته از طريق سامانه اينترنتي http://nobat.mums.ac.ir، نسبت به دريافت نوبت پزشکان فوق تخصصي اين مرکز اقدام نمايند.