ثبت خطا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت خطا

همکار محترم با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در برنامه های اعتبار سنجی در جهت شناسایی مخاطرات و کاهش تکرار خطاها ، خواهشنمد است ریسک ها و خطاهای مشاهده شده را با توجه به تجربیات گذشته ، شناسایی نموده و در جدول زیر تکمیل نمایید

یادآور می شود گزارش خطا تنها با هدف کاهش تکرار خطاهای مشابه و افزایش ارتقای ایمنی بیماران و پرسنل  انجام می گیرد و هیچگونه عواقب تنبیهی ندارد .

تجربیات و پیشنهادات اصلاحی شما در کمیته بهبود کیفیت مرکز مطرح و پس از ارزیابی در دستور کار و اقدام قرار خواهد گرفت و از بهترین اقدامات اصلاحی تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

فرم ثبت خطای دارویی

فرم ثبت خطای پرستاری

فرم ثبت خطای پزشکی

فرم ثبت خطای آزمایشگاه

فرم ثبت خطای تصویر برداری

فرم ثبت خطای واحدهای پشتیبانی

فرم ثبت خطا و حوادث پرسنل