تنگي مري علت ناتواني در بلع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

تنگي مري علت ناتواني در بلع

تهيه شده توسط : دكتر صادق صادقي پور رودسري جراح اطفال

گزارش راديولوژي : دكتر سيد علي علمداران راديولوژيست

يك پسر يازده ماهه است که به علت ناتواني در بلع شير مراجعه كرده است. وي از حدود دو ماه قبل بلافاصله پس از بلع شير آنرا استفراغ مي كرده . در سابقه بيمار ، در يك روزگي به علت آترزي مري تحت عمل جراحي قرار گرفته و تا سن 9 ماهگي بدون علامت و مشكل بوده و پس ازآن مشكلات بلع كودك دوباره شروع شده است .

معاينات :

در معاينات باليني تب ، بي قراري ، سرفه تحريكي و خشونت صدا مشهود بود و نسبت به سن از وزن نسبتا كمتري برخوردار بود. وزن كودك500/7 ( زير پرسانتايل5 ) و قد او cm78 (روي صدك 95 براي قد) . كودك نسبتا بي حال ، اندكي pale ، لاغر با فعاليت كم به نظر مي آمد. در معاينات باليني نكته قابل توجه ديگري نداشت .

يك اسكارتراكوتومي راست كه بيانگر يك عمل جراحي قبلي است ، قابل مشاهده بود .

Manage : 

براي AM ،CXR درخواست شد كه طبق آن ريه و قلب نرمال و انفيلتراسيون پاراهيلر دو طرفه مشخص گرديد.

به جهت بررسي هاي تشخيصي بيشتر براي بيمار barium swallow درخواست گرديد و تنگي شديد مري مشاهده شد .

پس از آن بررسي محل تنگي تحت ازوفاگوسكوپي انجام گرفت كه جسم خارجي روئيت شده (شامل 2 هسته گيلاس و يك آدامس بزرگ) برداشته شد . ولي ديسفاژي بيمار همچنان وجود داشت لذا مجددا ازوفاگوگرام درخواست شد كه تنگي مشاهده گرديد و گزارش آن به اين شرح است . (( در كليشه هاي باريم سوالو تهيه شده مري گردني و توراسيك فوقاني كاملا متسع بوده كه به تنگي شديد ناگهاني در محل آناستوموز ختم مي شود . عبور مختصر ماده حاجب كه در كليشه تاخيري مشاهده مي شود .))

بيمار از محل اسكار قبلي تحت توراكوتومي قرار گرفت و محل آناستوموز مري پروگزيمال باز شد كه يك پسته با پوست ( foreign body ) در بالاي محل تنگي وجود داشت . از آنجا كه به علت تنگي شديد ديلاتسيون امكان پذير نبود ، پس از آزاد سازي ، آناستوموز End to End صورت گرفت .

نتيجه گيري :

كليه بيماراني كه سابقه ترميم آترزي مري دارند در معرض تنگي محل آناستوموز مي باشند و علاوه بر آن يكي از علل ديسفاژي آنها مي تواند وجود جسم خارجي در محل باشد . لذا بهتراست اين بيماران كه با شكايت ديسفاژي بعد ا ز عمل مراجعه مي كنند ، تحت ازوفاگوسكوپي قرار بگيرند . ازآنجا كه يكي از علل تنگي محل آناستوموز GER مي باشد ، كليه بيماران بايد از نظر GER پيگيري شوند و در صورت نياز درمان طبي يا جراحي انجام شود .