معرفی رهيدراتاسيون

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدمه - روش تحقيق - اپيدميولوژي - تغذيه در اسهال - مايع درماني خوراكي - روش هاي درمان - خلاصه - نتايج

 
 

مقدمه 

بيماريهاي اسهال عامل مهمي در موربيديتي (ناتواني) و مورتاليتي كودكان در كشورهاي در حال توسعه است، سالانه هر كودك به طور متوسط 2/2 بار اسهال مي‌شود

كه با توجه به جمعيت يك ميليوني كودكان زير پنج سال 22ميليون بار در سال اسهال رخ مي دهد بسياري از مرگ و ميرهاي اسهال به خاطر از دست رفتن آب و الكتروليتهاي بدن مي‌باشد با توجه به جذب انتخابي روده كه اخيرا ثابت شده است گلوكز در بيماران اسهالي با هر درجه شدت بيماري حداكثر درجه جذب را دارا مي‌باشد و دست نخورده‌ترين ماده‌اي است كه از تركيبات پودر O.R.S جذب مي‌شود و به همراه آن نمك و ساير املاح نيز جذب مي شوند مي‌توان گفت اين پديده پزشكي قرن است.

كاربرد بجا و بموقع مايع درماني خوراكي جايگاه واقعي مايع درماني وريدي بجا و درست را هم روشن نموده است مقايسه اين دو روش درماني مزاياي عملی و كاربردي O.R.T را بيشتر روشن مي‌كند كه با شروع اسهال كودكان و ادامه آن نبايد منتظر پيدايش نشانه‌هاي باليني از دست رفتن آب و املاح بود و در همان مرحله اوليه بيمار درمان مي‌شود . تا از پيدايش دهيدراتاسيون و يا تبديل آن به دهيدراتاسين خفيف و يا شديد جلوگيري نمود و با روشهاي جاري درمان در منزل اسهال كودكان از قبيل دادن شير مادر، او.آر.اس، لعاب برنج، چاي، دوغ، سوپ حاوي گوشت، هويج و حبوبات له شده و اضافه كردن چربي به غذاي كودك هشدار به مادر در جريان پيدا شدن نشانه‌هاي كم آبي كودك مبتلا به اسهال نقش مهمي در جلب مشاركت مادر و خانواده در مرحله جبراني و نگهدارنده كم آبي متوسط به خانواده ارزاني داشت كه منجر به كاهش چشمگير تعداد موارد مبتلايان به دهيدراتاسيون شديد كه مي‌بايد در بيمارستان بستري و با مايع درماني وريدي درمان شوند مي‌انجامد بدين ترتيب ORT علاوه بر آموزش خانواده در امر آبرساني و تغذيه كودك مبتلا به اسهال و تغذيه كودك در دوران بيماري و ادامه آن با توجه به امكانات محدود بيمارستاني تنها به بيماراني اختصاص مي‌يابد كه ضرورتا بايد از اين خدمات استفاده نمايند و نيروهاي متخصص ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني به درمان مواردي از بيماران خواهند پرداخت كه به تخصص اين نيروها نياز مبرم دارند. تحقيق انجام شده توسط اينجانب كه از فروردين 1377 تا اسفند 1380 مجموعا 48 ماه در بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ در بخش D.T.U (مركز آموزش بيماريهاي اسهال) انجام گرفته يك پژوهش توصيفي-تحليلي است كه بر اثر مشاهدات عيني و روزمره اينجانب در تمام ماههاي سال بر روي كودك مبتلا به اسهال انجام شده است، اين كودكان با توجه به درجه كم آبي در سه فاز درماني A-B-C درمان نگهدارنده و جبران كم آبي متوسط و شديد به صورت سرپايي فاز الف ORT فاز ب و بستري در اورژانس فاز ج انجام شده است كه با گذشت سالها و آموزش اهميت و مزاياي ORSتراپي و با توجه و مقايسه آمار سالهاي 1377- 1378- 1379 – 1380 گرايش خانواده به درمان نگهدارنده فاز A ORT و فاز ب درصد قابل توجهي را بيان مي‌كند.

تهيه کننده :معصومه جمشيدی