نتايج آماری تحقيق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدمه - روش تحقيق - اپيدميولوژي - تغذيه در اسهال - مايع درماني خوراكي - روش هاي درمان - خلاصه 

 

نتايج آماري :

با توجه به مطالعات انجام شده بر روي 12056 بيمار مبتلا به اسهال كه از فروردين ماه 1377 لغايت اسفند ماه 1380 در D.T.U (مركز آموزش بيماريهاي اسهالي) بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ مطابق با جدول C.D.D (Control Diarrhea Disease) پروتكل W.H.O نتايج زير بدست آمده است:

از كل تعداد 3545 بيمار مراجعه كننده به DTU در سال 1377 تعداد 1684 بيمار مبتلا به اسهال در فاز A قرارداشتند كه از درمان نگهدارنده و سه روش جاري درمان در منزل و تغذيه بيمار و دادن از كل تعداد 3545 بيمار مراجعه كننده به D.T.U در سال 1377 تعداد 1684 بيمار مبتلا به اسهال در فاز مايعات و ادامه شير مادر و اهميت مصرف ORS در مورد اين بيماران اجرا شده است كه مجموعا 5/47% كل مراجعين را تشكيل مي‌دادند.

از كل تعداد 3545 بيمار مراجعه‌كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1377 تعداد 1171 نفر بيمار با درجه كم آبي متوسط در بخش O.R.T به مدت كمتر از 6 ساعت با مصرف ORS رهيدراته شده‌اند كه 32% كل بيماران را تشكيل داده‌اند.

از كل تعداد 3545 بيمار اسهال مراجعه كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1377 تعداد 678 بيمار در فاز ج بيماري قرار داشته‌اند كه نياز به IV تراپي داشته‌اند كه براي اين بيماران بعد از 2 يا 3 ساعت بعد از IV تراپي از سرم درماني خوراكي استفاده شده است كه تعداد اين بيماران 18% كل بيماران بوده است.

از كل تعداد 3545 بيمار مبتلا اسهال 5 كودك از بخش O.R.T به بخش IV تراپي منتقل شده است كه مجموعا 14% كل بيماران را تشكيل داده‌اند.

از كل تعداد 3105 بيمار مراجعه‌كننده به D.T.U در سال 1378 تعداد 1507 بيمار مبتلا به اسهال در فاز A بيماري قرار داشته‌اند كه از درمان نگهدارنده و سه روش جاري درمان در منزل و تغذيه بيمار و دادن مايعات و ادامه شير مادر و اهميت مصرف O.R.S در مورد اين بيماران اجرا شده است كه مجموعا 5/48% كل مراجعين را تشكيل مي‌دادند.

از كل تعداد 1507 بيمار مراجعه‌كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1378 تعداد 242 نفر بيمار با درجه كم آبي متوسط در بخش ORT به مدت كمتر از 6 ساعت با مصرف O.R.S رهيدراته شده‌اند كه 34% كل بيماران را تشكيل داده اند.

از كل تعداد 3105 بيمار اسهالي مراجعه كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1378 تعداد 246 بيمار در فاز ج بيماري قرار داشتند كه نياز به IV تراپي داشته‌اند كه باز اين بيماران بعد از 2 يا 3 ساعت بعد از IVتراپي از سرم درماني خوراكي استفاده شده است كه تعداد اين بيماران 1/9 درصد كل بيماران بوده است .

از تعداد 1507 بيمار مبتلا به اسهال 5 كودك ازORT به بخش IV تراپي منتقل شده است كه مجموعا 2% كل بيماران را تشكيل داده‌اند.

از كل تعداد 2950 بيمار مراجعه كننده به D.T.U در سال 1379 تعداد 1861 بيمار مبتلا به اسهال در فاز A بيماري قرار داشته كه از درمان نگهدارنده و سه روش جاري درمان در منزل و تغذيه بيمار و دادن مايعات و ادامه شير مادر و اهميت مصرف O.R.S در مورد اين بيماران اجرا شده است كه مجموعا 5/48% كل مراجعين را تشكيل مي‌دادند.

از كل تعداد 2950 بيمار مراجعه كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1379 تعداد 659 نفر بيمار با درجه كم آبي متوسط در بخش ORT به مدت كمتر از 6 ساعت با مصرف O.R.S رهيدراته شده اند كه 3/22% كل بيماران را تشكيل داده‌اند.

از كل تعداد 2950 بيمار اسهالي مراجعه كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1379 تعداد 372 بيمار در فاز ج بيماري قرار داشتند كه نياز به IV تراپي داشته‌اند كه باز اين بيماران بعد از 2 يا 3 ساعت بعد از IVتراپي از سرم درماني خوراكي استفاده شده است كه تعداد اين بيماران 6/12% كل بيماران بوده است.

از تعداد كل 2950 بيمار مبتلا به اسهال 5 كودك ازORT به بخش IV تراپي منتقل شده است كه مجموعا 30% كل بيماران را تشكيل داده‌اند.

از كل تعداد 5456 بيمار مراجعه كننده به D.T.U در سال 1380 تعداد 3391 بيمار مبتلا به اسهال در فاز A بيماري قرار داشته‌اند كه از درمان نگهدارنده و سه روش جاري درمان در منزل و تغذيه بيمار و دادن مايعات و ادامه شير مادر و اهميت مصرف O.R.S در مورد اين بيماران اجرا شده است كه مجموعا 1/64% كل مراجعين را تشكيل مي‌دادند.

از كل تعداد 3391 بيمار مراجعه كننده به D.T.U بيمارستان در سال 13780 تعداد 1514 نفر بيمار با درجه كم آبي متوسط در بخش O.R.T به مدت كمتر از 6 ساعت با مصرف ORS رهيدراته شده‌اند كه 5/22% كل بيماران را تشكيل داده‌اند .

از كل تعداد 3391 بيمار اسهالي مراجعه كننده به D.T.U بيمارستان در سال 1380 تعداد 715 بيمار در فاز ج بيماري قرار داشتند كه نياز به IV تراپي داشته‌اند كه باز اين بيماران بعد از 2 يا 3 ساعت بعد از IVتراپي از سرم درماني خوراكي استفاده شده است كه تعداد اين بيماران 1/13% كل بيماران بوده است.

از تعداد كل 3391 بيمار مبتلا به اسهال 5 كودك ازORT به بخش IV تراپي منتقل شده است كه مجموعا پنج صدم درصد كل بيماران را تشكيل داده‌اند.

با توجه به نتايج بدست آمده چنين استنباط مي‌شود كه از تعداد 12056 كودك زير 5 سال مبتلا به اسهال كه در بخش D.T.U بيمارستان پذيرفته شده‌اند 97% آنها نياز به دريافت سرم نداشته و آنهايي هم كه نياز به سرم داشته‌اند در كمتر از 6 ساعت رهيدراته شده‌اند، ميزان فوت در ORT صفر مي‌باشد.