معرفی واحد توسعه آموزش بالینی (EDU)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان، کانون تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی است که وظایف آموزشی را مانند مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها EDC در بیمارستان برعهده دارد.

چارت سازمانی مصوب واحد توسعه آموزش بالینی در زیرمجموعه معاونت آموزشی مرکز قرار دارد.

اهداف واحد توسعه آموزش بالینی در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و منطبق بر سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و دانشکده پزشکی مشهد می باشد.

آموزش بالینی از این نظر حائز اهمیت است که دانشجویان آنچه را که در کلاسهای تئوری آموخته اند در محیط بالین به کار می گیرند لذا فراهم کردن بستری مناسب جهت آموزش فراگیران در بیمارستان های آموزشی امری مهم تلقی می شود و این امر مستلزم برنامه ریزی دقیق، شناخت کمبود ها و اصلاح نقایص می باشد.

تدوین برنامه ای مشخص با اهداف روشن و حرکت در مسیر رو به رشد باعث تعالی سیستم آموزشی و بهبود آموزش خواهد شد.

شرح وظایف و انتظارات:

 • برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت آموزش باليني در چهارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه ،دانشکده پزشکی و بیمارستان
 • نظارت بر اجراي برنامه ارتقاي كيفيت آموزش باليني
 • پايش برنامه ارتقاي كيفيت آموزش باليني(مجموعه اي از اهداف، فعاليت ها و راهكار ها براي ارتقاء آموزش باليني مي باشد) و طراحي اقدامات اصلاحي
 • تدوين فرايندهاي آموزشي (جدول يا برنامه يا راهنماي فرايند هاي آموزشي)
 • تدوين روشهاي ارزيابي عملكرد مناسب يادگيري و ياددهي؛ در عرصه هاي دانش و توانمنديهاي باليني،
 • مهارتهاي فردي، رفتار حرفه اي و ساز و كارهاي بازخورد دو طرفه (ارائه دهنده دانش– فراگير)
 • تدوين خط مشي و روش اجرايي در خصوص نحوه پايش ميزان و كيفيت فعاليت هاي آموزشي اعضاء هيات علمي
 • تدوين خط مشي و روش اجرايي در خصوص توانمند سازي اعضاء هيات علمي
 • اجراي آيين نامه داخلي براي تشويق اعضاي هيات علمي )با تاكيد بر مشوق هاي غير مالي( در خصوص فعاليتهاي مطلوب آموزشي و پژوهشي و درماني
 • جراي آئين نامه داخلي در خصوص ايجاد و حفظ ارتباط آموزشي و پژوهشي با اساتيد برجسته و بازنشسته
 • تدوين و اجراي برنامه سنجش رضايت اعضاي هيات علمي از امكانات آموزشي و رفاهي
 • تدوين برنامه مدون در خصوص برگزاري منظم دوره هاي توجيهي بدو ورود فراگيران شامل آشنايي با بخش هاي مختلف بيمارستان، اهداف وبرنامه ها، قوانين و مقررات بالا دستي، ضوابط داخلي ، نحوه ارتباطات درون و برون سازماني، امكانات مختلف، نحوه تكميل پرونده بيماران، و تعريف شرح وظايف و اختيارات دانشجويان و دستياران
 • تدوين و اجراي سنجش رضايت مندي فراگيران از خدمات آموزشي و رفاهی/ سوابق سنجش رضايت مندي (حداقل 6 ماهه)
 • همکاری در تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در راستای برنامه استراتژیک آموزشی بیمارستان و واحد آموزش
 • کسب دستور و برنامه کار از معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز و ارائه گزارشهای 6 ماهه به معاونت آموزشی
 • برنامه ریزی در خصوص بروز رسانی کلیه اطلاعات صفحات وب مرکز قسمت معاونت آموزشی
 • مکاتبه و پیگیری امور مربوطه به پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی اموزش در مرکز با همکاری گروه آموزشی
 • راهبری و مشارکت در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی
 • هدایت کمیته های آموزشی، بخشها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، بکارگیری روشهای جدید آموزشی و یادگیری
 • تدوين و اجراي فرايند ارتباط بي واسطه فراگيران با معاون آموزشي
 • تدوين ساز و كارهاي مشخص پاسخگويي دستياران (تخصصي و فوق تخصصي) به رئيس و معاون آموزشي بيمارستان به ازاي انجام اقدامات درماني دستياران (تخصصي و فوق تخصصي)
 • تدوين برنامه هاي مدون براي آشنايي فراگيران با الزامات نظام درماني و بيمه اي
 • تدوين برنامه مناسب براي ياددهي و پايش ايمني فراگيران در برخورد با بيماران

شرح وظایف و راهکارها 

 • برنامه ريزی برای ارتقای كيفيت آموزش پزشكی بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه های دانشگاه، دانشكده پزشكی و بيمارستان

      راهکار:
          الف: برگزاری كارگاه های آموزشی
          ب: بررسی آئين نامه ها و فرم های مربوط به ارزشيابی

 • ارتقای توانمنديهای اعضای هيأت علمی بيمارستان در زمينه برنامه ريزی آموزشی، ارزشيابی (اعم از فراگيران، برنامه و اعضای هيأت علمی)، روشهای تدريس و يادگيری، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش بالينی

     راهکار:
         الف: برگزاری كارگاه های آموزشی جهت آشنايی اساتيد با برنامه ريزی های آموزشی ، شيوه های نوين تدريس و...
         ب: معرفی و تهيه كتاب و جزوه و پمفلت درمورد روش های نوين تدريس و ....
         ج: انجام كارهای پژوهشی و تحقيقاتی در حيطه های پژوهش در آموزش

 • هدايت كميته های آموزشی، بخشها و گروه های بيمارستانی در زمينه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشيابی آموزشی، بكارگيری روشهای جديد آموزشی و يادگيری و هدايت طرحهای پژوهش در آموزش در حيطه آموزش بالينی
 • پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط
 • انجام طرحهای پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخشها / گروههای آموزشی بيمارستان در حيطه آموزش بالينی
 • هدايت و نظارت بر فعاليتهای آموزشی اساتيد، دانشجويان و گروه های آموزشی بيمارستان
 • ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكی در خصوص اتخاذ راهكارهای مؤثر در افزايش كيفيت آموزش پزشكی
 • نظارت بر اجراي برنامه ارتقاي كيفيت آموزش باليني
 • پايش برنامه ارتقاي كيفيت آموزش باليني(مجموعه اي از اهداف، فعاليت ها و راهكار ها براي ارتقاء آموزش باليني مي باشد) و طراحي اقدامات اصلاحي
 • تدوين فرايندهاي آموزشي (جدول يا برنامه يا راهنماي فرايند هاي آموزشي)
 • تدوين روشهاي ارزيابي عملكرد مناسب يادگيري و ياددهي؛ در عرصه هاي دانش و توانمنديهاي باليني،
 • مهارتهاي فردي، رفتار حرفه اي و ساز و كارهاي بازخورد دو طرفه (ارائه دهنده دانش– فراگير)
 • تدوين خط مشي و روش اجرايي در خصوص نحوه پايش ميزان و كيفيت فعاليت هاي آموزشي اعضاء هيات علمي
 • تدوين خط مشي و روش اجرايي در خصوص توانمند سازي اعضاء هيات علمي
 • اجراي آيين نامه داخلي براي تشويق اعضاي هيات علمي )با تاكيد بر مشوق هاي غير مالي( در خصوص فعاليتهاي مطلوب آموزشي و پژوهشي و درماني
 • اجراي آئين نامه داخلي در خصوص ايجاد و حفظ ارتباط آموزشي و پژوهشي با اساتيد برجسته و بازنشسته
 • تدوين و اجراي برنامه سنجش رضايت اعضاي هيات علمي از امكانات آموزشي و رفاهي
 • تدوين برنامه مدون در خصوص برگزاري منظم دوره هاي توجيهي بدو ورود فراگيران شامل آشنايي با بخش هاي مختلف بيمارستان، اهداف وبرنامه ها، قوانين و مقررات بالا دستي، ضوابط داخلي ، نحوه ارتباطات درون و برون سازماني، امكانات مختلف، نحوه تكميل پرونده بيماران، و تعريف شرح وظايف و اختيارات دانشجويان و دستياران
 • تدوين و اجراي سنجش رضايت مندي فراگيران از خدمات آموزشي و رفاهی/ سوابق سنجش رضايت مندي (حداقل 6 ماهه)
 • همکاری در تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در راستای برنامه استراتژیک آموزشی بیمارستان و واحد آموزش
 • کسب دستور و برنامه کار از معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز و ارائه گزارشهای 6 ماهه به معاونت آموزشی
 • برنامه ریزی در خصوص بروز رسانی کلیه اطلاعات صفحات وب مرکز قسمت معاونت آموزشی
 • مکاتبه و پیگیری امور مربوطه به پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی اموزش در مرکز با همکاری گروه آموزشی
 • راهبری و مشارکت در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی
 • هدایت کمیته های آموزشی، بخشها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، بکارگیری روشهای جدید آموزشی و یادگیری
 • تدوين و اجراي فرايند ارتباط بي واسطه فراگيران با معاون آموزشي
 • تدوين ساز و كارهاي مشخص پاسخگويي دستياران (تخصصي و فوق تخصصي) به رئيس و معاون آموزشي بيمارستان به ازاي انجام اقدامات درماني دستياران (تخصصي و فوق تخصصي)
 • تدوين برنامه هاي مدون براي آشنايي فراگيران با الزامات نظام درماني و بيمه اي
 • تدوين برنامه مناسب براي ياددهي و پايش ايمني فراگيران در برخورد با بيماران