عملكرد اسفند 88


 

عملكرد واحد روابط عمومي در اسفند 88

1 اسفند: حضور در جلسه روابط عمومي ها ي دانشگاه كه در محل ساختمان قريشي با حضور مسئولين روابط عمومي و آقاي دكتر ابراهيمي مسئول روابط عمومي دانشگاه ، جهت رفع مشكلات واحدهاي درمان تشكيل گرديد.

5 اسفند : برگزاري كلاسهاي اصول و مباني در روابط عمومي ، كه در محل بيمارستان امام رضا تشكيل گرديد با حضور استاد كرماني

8 اسفند : برگزاري جلسه جشنواره در محل دفتر جشنواره با حضور دكتر معلمي و دكتر سعيدي ، دكتر خوارزمي ، دكتر فرهنگي ، دكتر اسماعيلي ، دكتر زابلي نژاد ، دكتر غروي و مترون بيمارستان و مسئولين واحد جشنواره و سايت در خصوص مكان ، زمان ، مهمان واسم جشنواره كه در نهايت به نتيجه : جشنواره چهارم به نام كودك سالم ، جامعه سالم در تاريخ 19 و 20 آبانماه 89 تشكيل خواهد شد

13 اسفند : جلسه بسيج با حضور تعدادي از بسيجيان بيمارستان و جناب سرهنگ وكيلي از بسيج جامعه پزشكي ، رياست و مديريت بيمارستان در محل نماز خانه بيمارستان برگزار گرديد كه در آخر به تعدادي از بسيجيان عزيز كه در مسابقات قبلي قبول شده بودند جوايزي اهدا گرديد .

12 اسفند : برگزاري جلسه هيات امناي بنياد سرور با حضور اعضاي هيات امنا ، رياست ، مديريت بيمارستان و جمعي از پزشكان در محل دفتر رياست در ساعت 10 صبح برگزار گرديد .

20 اسفند : دومين جلسه جشنواره چهارم در دفتر رياست و با حضور دكتر سعيدي ، دكتر آخونديان ، دكتر خوارزمي در رابطه با كارها و برنامه هاي جشنواره صحبت گرديد .

28 اسفند: چيدمان و توزيع هفت سين براي بچه هاي بخش داخلي و دياليز به همراه كادوهاي نوروزي

29 اسفند : چيدمان سفره هفت سين سالن انتظار و تزيين سالن انتظار بيمارستان و آماده شدن جهت استقبال سال نو

 

اوقات شرعی