معرفی امور اداری

 

معرفي واحد ها و پرسنل امور اداري

دفتر رياست با خط مستقيم 7276042 و داخلي 320-321

آقاي دكتر فرهاد حيدريان ، رئيس بيمارستان
خانم نغمه بني هاشم ، مسئول دفتر

واحد حراست با خط مستقيم 7278620 و داخلي 300

آقاي بهرام عشرتي ، مسئول حراست بيمارستان

واحد حسابداري با خط مستقيم 7279280 و داخلي 318-319

آقاي عليرضا منظمي ، رئيس حسابداري
خانم زينب رضائيان ، حسابدار
آقاي امير قشقايي، حسابدار
خانم الهام اصغري ، حسابدار
آقاي مسعود نوربخش ، حسابدار
واحد اموراداري با خط مستقيم 7249420 و داخلي 317

آقاي غلامرضا خاكشور ، مسئول امور اداري

واحد كارگزيني با داخلي 316 با خط مستقيم 7231257

آقاي جواد يزدياني ، مسئول كارگزيني
خانم فاطمه محمدي : كارگزين

واحد بايگاني با داخلي 306

خانم منصوره افشاريان ،مسئول دبيرخانه و روابط عمومي

واحد كارپردازي با داخلي 311

آقاي غلامرضا خاكشور ، كارپرداز

واحد وب سايت و رايانه با خط مستقيم 7231258 و داخلي 313-234

خانم مهندس مريم اميري پور ، مسئول سخت افزار و سایت
آقاي مهندس سيد حسن قندريز ، رابط IT و مسئول HIS
 

اوقات شرعی