بيهوشي در آغوش والدين


 

يهوشي در آغوش والدين:

اين مركز تنها مركز فوق تخصصي اطفال در شرق كشور است كه افتخار دارد مجري طرح بيهوشي كودكان در آغوش والدين باشد تا از تشويش و نگراني مادر و كودك بكاهد .

آمادگي رواني كودك قبل از جراحي يكي از وظايف عمده متخصص بيهوشي است ، گرچه اين آمادگي قطعا با مشاركت و همكاري تمامي اعضاء تيم پزشكي مداخله گر امكان پذير است ، همچنين نقش والدين و اطرافيان بيمار را در اين ميان بايد در نظر داشت.
 

با رعايت مسايل ذكر شده ، پذيرش اتاق عمل براي كودك آسانتر و راحتتر خواهد بود.

گرچه به روشهاي دارويي براي آمادگي قبل از عمل نيز توجه شده است ، با ور متخصص بيهوشي ما در بيمارستان دكتر شيخ ، جناب آقاي دكتر غروي ، براساس تجربيات چند ساله و با استناد به بسياري از مقالات مربوطه بر اين است كه روشهاي غير دارويي و ارتباط پزشك با كودك و والدين در آما ده سازي كودك بسيار موثرتر از روشهاي دارويي است .

يكي از روشهاي غير دارويي ، بيهوشي كودك در حضور والدين و حتي در آغوش والدين مي باشد ، زيرا اعتقاد ما اين است كه هيچ بستر و آغوشي آرامتر ، گرمتر و تسكين دهنده تر از آغوش والدين مخصوصا مادر نمي باشد .

بر اين اساس با اعتقاد قوي و تجربيات عملي و دانسته هاي علمي ، اين روش انساني را كه امروزه در مراكز آموزشي درماني پزشكي دنيا متداول مي باشد ، در اين مركز برگزيديم. و تا به امروز به مدت چهار سال است كه اين مركز افتخار آنرا دارد كه مجري اين روش باشد .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی