بازدید وزیر اموزش و پرورش96

بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش از بیمارستان دکتر شیخ و اهدائ جوایز به بیماران بستری در بخش داخلی

   

اوقات شرعی