عملکرد اردیبهشت96

 

مورخه 3/2/96 برگزاری جلسه خیرین با حضور ریاست محترم بیمارستان و مدیریت محترم بیمارستان برگزار گردید.

در مورخه 16/2/96 به مناسبت روز جهانی بهداشت دست مراسم این روز با حضور کلیه پرسنل بیمارستان برگزار گردید.

به مناسبت اعیاد نیمه شعبان در مورخه 18/2/96مراسم جشن جهت بیماران بستری در بیمارستان برگزار گردید.

مورخه 22/2/96 برگزاری مراسم جشن به مناسبت نیمه شعبان در صبح و عصر برای بیماران بستری و همچنین اهداء جوایز به کلیه کارمندان کشیک و بیماران و همراهیان بیماران.

مورخه 25/2/96 برگزاری جلسه گروه اطفال بیمارستان ها با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان.

مورخه 27/2/96 بازدیدکمیته آموزش به بیمار دانشگاه در بیمارستان دکتر شیخ

مورخه 30/2/96 ارزشیابی آموزشی بیمارستان و بازدید از کلیه بخش های بیمارستان. 

اوقات شرعی