ثبت خطا

 

ثبت خطا

همکار محترم با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در برنامه های اعتبار سنجی در جهت شناسایی مخاطرات و کاهش تکرار خطاها ، خواهشنمد است ریسک ها و خطاهای مشاهده شده را با توجه به تجربیات گذشته ، شناسایی نموده و در جدول زیر تکمیل نمایید

یاداور میشود گزارش خطا تنها با هدف کاهش تکرار خطاهای مشابه و افزایش ارتقای ایمنی بیماران و پرسنل  انجام میگیرد و هیچگونه عواقب تنبیهی ندارد .

تجربیات و پیشنهادات اصلاحی شما در کمیته بهبود کیفیت مرکز مطرح و پس از ارزیابی در دستور کار و اقدام قرار خواهد گرفت و از بهترین اقدامات اصلاحی تقدیر به عمل خواهد آمد .

 

رویکرد گزارش نگر : حوادث و رویدادهایی است که قبلا رخ داده است .

 

فرم ثبت خطای دارویی

 

فرم ثبت خطای پرستاری

 

فرم ثبت خطای پزشکی

 

فرم ثبت خطای آزمایشگاه

 

فرم ثبت خطای تصویر برداری

 

فرم ثبت خطای واحدهای پشتیبانی

 

فرم ثبت خطا و حوادث پرسنل

اوقات شرعی