بهداشت حرفه ای

 

هداف کلی واحد بهداشت حرفه ای:

اهداف بهداشت حرفه ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی ( WHO) و سازمان بین المللی کار ( ILO) عبارتند از:

الف –تامین، حفظ و ارتقاءسلامت جسماانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.

ب- پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

ج- انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار.

 

 

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه اي در بیمارستان

 

1.      آشنا نمودن مدیران، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أي دربیمارستان وموارد مرتبط با سلامتی کارکنان.
2.      تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کار.
3.      ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادي به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري.
4.   شناسائی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه
راه حلهاي متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهاي لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماریهاي ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار
5.      برنامه ریزي و پیگیري جهت اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی.
6.      بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندي شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها.
7.      توجیه و آشنا سازي شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
8.      همکاري با مسئولان در تهیه دستور العملهاي لازم براي انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.
9.      پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
10. پیگیري لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواري به منظور پیشگیري از ابتلاء شاغلین به بیماریهاي
ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
11.  تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگري (قبل از استخدام و دوره ای) براي شغلهاي موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط.
 12.  اعلام موارد مشکوك بیماریهاي حرفه أي به مدیر بیمارستان و همکاري در تعیین شغل مناسب براي شاغلینی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه أي مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند.
13.  ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد وارایه درکمیته ایمنی وبهداشت کار.
14.  نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
15.  بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهاي ایجاد شده.
16. شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه
 بهداشت حرفه أي
17.  بازدید مستمر از سیستمهاي حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهاي خروج اضطراري، پلکان، نرده ها و غیره.
18. آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه اي ومحیط زیست از جمله OHSAS-
 HSE  و  RISK ASSESMENT
19.  تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی(MSDS)  اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدي.
20.  تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان بصورت مدون.
 

مسئول: مهندس ریحانه باوقار-کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی