پژوهش- سوپروايزرآموزشي

 

 
 
 
 

 

برنامه  جلسات آموزشی عمومی برای کادر پرستاری و کارکنان بیمارستان

ساعت

تاریخ

ارائه دهنده

عنوان دوره اموزشی

ردیف

8الی 9

9/2/94

اقای مالک

تغذیه سالم

1

9الی10

15/2/94

خانم  دکتر قانع

اخلاق حرفه ای ومهارتهای ارتباطی

2

 

برنامه گزارش صحبگاهی توسط پرستاران در اردیبهشت ماه 1394

ساعت

تاریخ

پزشک

پرستارارائه دهنده

بخش

عنوان گزارش

ردیف

7:30-8:30

16/2/94

اقای دکتر خادمی

خانم غریب

icu

هیدروپس

1

7:30-8:30

23/2/94

اقای دکتر اذر فر

خانم معین

نفرولوژی

سندروم لورنس

2

 

در این برنامه آموزشی شرکت کلیه پرستاران بخش مورد نظر اجباری و بقیه پرستاران بخش ها اختیاری می باشد

نحوه ارائه و گزارش بر اساس الگوی فرایند پرستاری می باشد

 

هدف: از برگزاری این مدل آموزشی ،مشارکت پرستاران در امر آموزش و شناخت بهتر و دقیق تر بیماریها و مراقبتهای پرستاری و افزایش و تقویت ارزیابی بیماران و قدرت تصمیم گیری و رفع مشکلات به روش حل مسئله می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی