سوپروايزر ا

سوپروایزر آموزشی


اکرم ربانی  : کارشناس ارشد روان پرستاری

تماس داخلی:189


شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

 

 1. تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
 2. تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )
 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 6. تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 7. تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 8. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 9. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 10. تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 11. هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 12. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
 13. همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
 14. همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
 15. همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 16. ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)
 17. همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 18. هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

 1. هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 2. هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 3. ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 4. کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 5. کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
 6. ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق

   کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

   بررسی رضایت مندی مددجویان

   بررسی رضایت مندی کارکنان

 1. کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 2. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی