واحدهاي درماني دفتر پرستاري

معرفي خدمات پرستاري


خدمات پرستاري :

دفتر پرستاري بيمارستان دكتر شيخ توسط مدير پرستاري اداره مي شود (مترون) . مترون بيمارستان مسئول تمامي افراد شاغل در كار پرستاري است . اين قدرت در عمل شامل برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارايه خدمات ، گردآوري اطلاعات مركز، مددجويان و نيروي انساني ، شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و ديگر فيلترهاي درون ساز و سازماني تعيين اهداف مبتني بر نيازها جهت تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعي ، تعيين فعاليتها و اتخاذ روشهاي مناسب براي رسيدن به اهداف مورد نظر، برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف با، ارايه راهكار بهينه و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف ، ايجاد هماهنگي ، مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي درماني .

مشاركت در طرحهاي پژوهشي ، مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليتهاي مركز ، تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخشهاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي ، بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري پيشنهاد انتصاب و انتقال پرسنل بخش تحت نظارت ، تصميم گيري در مورد مرخصيها ، ماموريت و... پرسنل بخش گروه پرستاري رهبري و هدايت واحدهاي زيربط براي تحقيق اهداف سازماني ، ارايه الگوي پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب و حسن رفتار شغلي .همچنين جوابگوي اصلي در مقابل كليه نارسايي هاي واحد پرستاري است ، اعم از اينكه نارسايي ها در رابطه با مسائل اخلاقي و يا ساير مشكلات سازمان و واحد پرستاري باشد.

مترون بيمارستان علاوه بر شيفتهاي مؤظف صبح در روزهاي غير شيفت نيز در بيمارستان حضور يافته و بدين ترتيب در جريان اتفاقات روزمره پرستاري قرار مي گيرد.

در دفتر پرستاري يك سوپروايزر آموزشي ،كارشناس كنترل عفونت، مترون و در هر شيفت يا سوپروايزر باليني و مجموعه تعداد 5 نفر مي باشند.

حوزه عملكرد سوپروايزر آموزشي شامل ، كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري ، تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت در گروههاي تحت پوشش . ارزيابي عملكرد آموزشي و ارتقاء سطح فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مربوطه و بيماران ، پيشنهاد و تهيه كتاب ، مجله ، جزوه ، و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء آگاهي پرسنل بخش تحت پوشش ، تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر ، جهت گروههاي خاص ( حوادث غيرمترقبه ) ، تشكيل كميته آموزشي و پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر ، همكاري ، نظرخواهي و مشاركت با قسمتهاي مختلف زير مجموعه جهت استخراج نيازهاي آموزشي .

شركت در سمينارها و كنگره ها جهت ارايه روشهاي اثر بخش و ارايه خدمات ، شرکت در تشكيل كميته هاي بيمارستاني،همکاري در ارزشيابي بيمارستان ثبت و ارايه گزارش فعاليت و آموزش به مراجع ذي صلاح ، ارزيابي نحوه عملكرد آموزشها ، كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي پرستاري در شيفتهاي مختلف ، مشاركت در كميته ارزشيابي مستمر پرسنل بخش ، بررسي رضايت مندي مددجويان و پرسنل بخش، نظارت و همکاري در ترويج امور اموزشي ، تغذيه با شير مادر ، مسئول بررسي مرگ و مير نوزادان و کودکان 1-59 ماهه در تشکيل کميته هاي مرگ و مير و نظارت بر حسن اجراي طرح
 
همکاري در امور حاکميت باليني و تعالي سازماني
 
کنترل و نظارت بر واحدهاي آشپزخانه ، لنژري ، خياط خونه و واحد دفع پسماند
 
سوپروايزرهاي صبح و عصر و شب مديريت امور پرستاري و مراتب پرستاري بخشها و هماهنگي بين بخشي را به عهده دارند. سايرفعاليتها وعملكردها به شرح زيراست: كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري .

مشاركت و همكاري در جمع آوري اطلاعات و ارايه پيشنهادات در جهت ايجاد تغييرات مناسب در خدمات پرستاري.

همكاري با مدير پرستاري در تنظيم برنامه ها و اهداف و همكاري با ساير مسئولان ، تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان ، ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف جهت ارايه خدمات مطلوب ، نظارت بر رفتار شغلي پرسنل بخش از نظر علمي و اخلاقي .

تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آنها مشاركت در توزيع پرسنل بخش پرستاري . ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم ما بين پرسنل بخش . تأمين پرسنل بخش و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها ، بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور وصول اطمينان از حسن ارايه خدمات و ارايه گزارش به ما فوق : كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات وداروها .

كارشناس كنترل عفونت وظيفه بازديد از قسمتهاي مختلف پرستاري و برخي بيماران ، پذيرش و انتقال بيماران به ساير مراكز را به عهده دارد .
شناخت منابع عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
همكاري در اجراي نامه هاي آموزشي در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري
تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي واكسيناسيون براي پرسنل بخش
ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهكار
بازديد روزانه از بخش ها
تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت بخش هاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير
تشكيل و شركت در جلسات كميته كنترل عفونت

 

 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.