داخلي

 

معرفي بخش فوق تخصصي هماتولوژي 

بخش هماتولوژي و انكولوژي بيمارستا ن دكتر شيخ تنها بخش فوق تخصصي اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شرق كشور است. اين مركز پاسخگوي پذيرش مراجعه كنندگان ساير استانها و كشر هاي همجوار نيز ميباشد. بخش داراي 36 تخت فعال ميباشد كه ضريب اشغال تخت در سال 1390 حدود 98 درصد و تعداد بيماران بستري 1200 نفر و تخت روز اشغال 987 روز بوده است.

پزشكان فوق تخصصي بخش هماتولوژي – انكولوژي عبارتند از :

1-      آقاي دكتر بني هاشم هماتولوژيست اطفال –استاد تمام – رئيس بخش داخلي

2-      خانم دكتر بديعي هماتولوژي و انكولوژيست اطفال – دانشيار

3-      آقاي دكتر فرهنگي هماتولوژي . انكولوژيست اطفال – استاديار

4-      آقاي دكتر قاسمي هماتولژي و انكولوژيست اطفال – دانشيار

فعاليت آموزشي پزشكان پس از انجام Morning Report   روزانه :

1-      كنفرانس رزيدنت ها و استاژرها و اينترن هر هفته شنبه ها انجام ميشود.

2-      يكشنبه راند Problem case دورن بخشي

3-      پنج شنبه سوم هر ماه  Tumor board

4-      حضور اسيستانها بهمراه اساتيد محترم در درمانگاه هاي فوق تخصي از شنبه تا پنج شنبه

5-      پنج شنبه دوم هر ماه گردهمايي و بحث با همكاران ژنتيك در مورد بيماران تالاسمي و هموفيلي

6-      آموزش پروسه هاي پونكسيون مغز استخوان ( BMA ) بيوپسي مغز استخوان ( BMB) ، تزريق داخل نخاعي ( IT ) به رزيدنت  محترم توسط اساتيد

7-      برگزاري ژرنال كلاب

پرستاران

1-      برگزاري كنفرانسهاي درون بخشي توسط اساتيد و پرستاران

2-      شركت در برنامه هاي مدون بازاموزي و سمينار

3-      كلاس اموزش بيماران و همراهيان

4-      برگزاري كلاس هاي باز اموزي

5-      اموزش سرپرستاران ارجاعي از ساير مراكز

6-      آموزش پرستاران جديد الورود

7-      پايش دوره اي نيروهاي انساني

8-      خانم بهاري سرپرستار بخش

9-      خانم عليرضايي استاف و مسئول آموزش به بيمار بخش

10-  خانم قرباني رابط آموزشي بخش

11-  خانم ميداندار رابط کنترل عفونت

12-  خانم رضايي مسئول واحد شيمي درماني

13-  خانم زاهدپور رابط شير مادر

فعاليت تشخيصي و درماني و پيشگيري ( كنترل عفونت )

1-      ويزيت روزانه توسط اساتيد و رزيدنت هاي محترم

2-      اجراي طرح هموويژولانس

3-      تعبيه پلي سايت با هدف شيمي درماني و سرم تراپي ايمن

4-      نصب ديس پنسر و محلول هندراب در كليه اتاق ها و درب ورودي جهت ارتقاء فرايند كنترل عفونت

 

 

 

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی