واحد آموزش

 

 

رابط آموشی بیمارستان خانم اکرم ربانی جوادی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

Emaile:Rabbanija1@ mums.ac.ir

اوقات شرعی