مديريت حسابداري


 عليرضا منظمي محمدپور

پست : رئيس حسابداري مدرك : ليسانس حسابداري

تلفن : 7279280 پست الكترونيك: monazzamima1[at]mums.ac.ir

 

شرح وظايف :

 • برنامه ريزي فعاليت هاي مالي و هدايت و كنترل و هماهنگي آنها در چارچوب مقررات و آئين نامه ها .

 • مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات و سياست هاي اعتباري و وصول مطالبات و نظارت بر نحوده اجراي آنها

 • نظارت بر نحوه عملكرد حسابداري درآمد

 • اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائي هاي پولي و تامين وجوه اخذ اضافي در مواقع ضروري

 • نگهداري سوابق و مدارك مالي و اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد

 • اعمال مديريت بر امور مالياتي و دارائي هاي ثابت

 • نظارت و كنترل بمنظور حفظ و نگهداري اموال و دارائي هاي بيمارستان .

 • برنامه ريزي بمنظور تجزيه و تحليل تراز نامه و سود و زيان و صورت منابع و مصارف واحدهاي مختلف

 • عضويت و شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني ، معاملات و ساير كميته ها با جلسات و سمينارها

 • بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات

 • انطباق اسناد هزينه با آئين نامه مالي و معاملاتي و دستورالعمل هاي مربوطه

 • تجزيه و تحليل و درامد با نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي مختلف بيمارستان و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين

 

اوقات شرعی