مديريت حسابداري


 عليرضا منظمي محمدپور

پست : رئيس حسابداري مدرك : ليسانس حسابداري

تلفن : 7279280 پست الكترونيك: monazzamima1[at]mums.ac.ir

 

شرح وظايف :

 • برنامه ريزي فعاليت هاي مالي و هدايت و كنترل و هماهنگي آنها در چارچوب مقررات و آئين نامه ها .

 • مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات و سياست هاي اعتباري و وصول مطالبات و نظارت بر نحوده اجراي آنها

 • نظارت بر نحوه عملكرد حسابداري درآمد

 • اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائي هاي پولي و تامين وجوه اخذ اضافي در مواقع ضروري

 • نگهداري سوابق و مدارك مالي و اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد

 • اعمال مديريت بر امور مالياتي و دارائي هاي ثابت

 • نظارت و كنترل بمنظور حفظ و نگهداري اموال و دارائي هاي بيمارستان .

 • برنامه ريزي بمنظور تجزيه و تحليل تراز نامه و سود و زيان و صورت منابع و مصارف واحدهاي مختلف

 • عضويت و شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني ، معاملات و ساير كميته ها با جلسات و سمينارها

 • بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات

 • انطباق اسناد هزينه با آئين نامه مالي و معاملاتي و دستورالعمل هاي مربوطه

 • تجزيه و تحليل و درامد با نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي مختلف بيمارستان و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی