اداره درآمد بیمارستان دكتر شيخ

معرفی واحد درآمد بیمارستان دكتر شيخ مشهد

واحد درآمد یکی از بخش های  امور مالی بیمارستان می باشد .

حسابداری درآمد  شامل کلیه اقداماتی است که به منظور  حصول کامل تمام درآمد های (درمانی و غیردرمانی )  ناشی از خدمات ارائه شده به مراجعین سرپایی و بستری  و همچنین سایر درآمدهای بیمارستان  صورت می گیرد.

مسئوليت و اهداف كلي واحد  حسابداری درآمد :

  • §         اطمینان از ثبت کلیه  فعالیت های درآمدزای درمانی و غیر درمانی مرتبط با بیماران بستری و سرپایی
  • §         ارسال بموقع صورتحساب به سازمانهاي بيمه گر و سایر سازمان های طرف قرارداد
  • §         تلاش و پیگیری جهت رفع نواقص و اشکالات پرونده ها و اسناد پزشکی بیماران به منظور کاهش کسورات
  • §         پیگیری دریافت وجوه درخواستی از سازمان های بیمه  و سایر ادارات طرف قرارداد

(بطور خلاصه  هدف حسابداری درآمد بدست آوردن حداکثر درآمد در کوتاهترین زمان ممکن در چهارچوب ضوابط و قوانین جاری می باشد)

اهميت و قسمت های مختلف  حسابداری درآمد  بيمارستان دکتر شیخ مشهد :

براساس طرح خودگرداني بيمارستانها ، تامين كليه هزينه هاي بيمارستانها  به غير از حقوق پرسنل رسمي و پيماني  ، همه از محل درآمد اختصاصي آنهاست كه اين امر ضرورت توجه به مديريت مالي و اتكا اين واحدها به درآمد اختصاصي  را  بیان می نماید.  مديريت اين مراكز چاره اي جز اتحاد تدابيري در جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه ندارند .

واحد حسابداری درآمد  مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی دکتر شیخ شامل قسمت های زیر می باشد:

قسمت صندوق که به صورت 24 ساعته در تمام ایام سال فعالیت دارد. شماره تلفن داخلی صندوق 130 می باشد.

قسمت ترخیص که به صورت 12ساعته از 7 صبح تا 7 شب فعالیت دارد.شماره تلفن داخلی ترخیص 177 می باشد.

قسمت اسناد سرپایی که  در شیفت اداری صبح و در صورت لزوم به صورت اضافه کاری در شیفت عصر فعالیت مینماید. شماره تلفن داخلی اسناد سرپایی 216 می باشد.

قسمت اسناد بستری که در شیفت اداری صبح و در صورت لزوم به صورت اضافه کاری در شیفت عصر فعالیت می نماید.  شماره تلفن های داخلی این قسمت 178 و 179 می باشد.

اهم فعالیت های حسابداری درآمد عبارت است از  :

1)تحویل پرونده های بیماران بستری و سرپایی از بخش های درمانی

2)چک کردن پرونده های بیماران بستری و رفع نواقص آن

3)محاسبه و كنترل دارو و اقدامات پاراكلينيكي

4)محاسبه ریالی پرونده بیماران بر اساس اقلام مورد قبول بيمه

5)ثبت پرونده های بستری در دفتر ثبت مربوطه جهت رسيدگي كارشناسان بيمه

6)تفکیک پرونده های دریافتی طبق ضوابط بيمه و مرتب سازي آن

7)ارسال کامل ليست و پرونده هاي مالي بیماران پس از انجام عملیات حسابداری به سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد.

8)محاسبه پرونده بیماران تصادفی و سرطاني و ارسال رونوشت اسناد به معاونت درمان

9)بايگاني سيستمي کلیه پروندها (بستری بیمه ای ، آزاد)

10) بايگاني رسيدها و ليست بيماران ارسالي جهت پيگيري وصول از سازمانهاي بيمه گر

11) كنترل نهايي و مالي پرونده ها

12) تحويل پرونده ها به بايگاني مدارك پزشكي

وظايف و اختيارات رئيس اداره درآمد:

1- نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه

2- پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

3- بررسي علل كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر وبرنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني وبهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا

4- كنترل اسناد بيمه اي به منظور كاهش كسورات بيمه اي در جهت افزايش درآمد بيمارستان

5 -ارسال به روز صورتحساب ها به سازمانهاي بيمه گر بمنظور دريافت به موقع مطالبات بيمارستان

6_بكارگيري راهكارهايي در جهت افزايش درآمد زايي بيمارستان

7_نظارت برحسن اجراي وظايف پرسنل بخش در بيمارستان

8_سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات پرسنل بخش واحد

پرسنل اداره درآمد بيمارستان دكتر شيخ

رييس واحد درآمد: ابراهيم محمد پور     مدرك تحصيلي:  لیسانس   شماره تلفن داخلی :  181  شماره تلفن مستقم : 37138283

 معاون واحد درآمد:  خانم حسین زاده اول                    مدرك تحصيلي:  لیسانس  شماره تلفن داخلی :    181

مسئول واحد ترخیص  : هادی مددی                           مدرک تحصیلی : لیسانس   شماره تلفن داخلی : 177

 مسئول  صندوق درمانگاه : علیرضا مشرف دربان          مدرک تحصیلی : دیپلم   شماره تلفن داخلی : 130

مسئول واحد کنترل مالی: خانم سوداگر                         مدرک تحصیلی:لیسانس  شماره تلفن داخلی 251

سایر پرسنل حسابداری درآمد بیمارستان دکتر شیخ مشهد

خانم ها: افخمی  - جلائیان – خوشرو – کسروی- نخعی                شماره تلفن داخلی 179

آقایان : حاجی زاده – راحمی – زروندی                                 شماره تلفن داخلی 178

 

اوقات شرعی