واحد كامپيوتر

 

 

 

واحد فن آوري اطلاعات بيمارستان دكتر شيخ شامل واحدهاي زير مي باشد

 گروه اجرايی واحد كامپيوتر :
 

مهندس سيد حسن قندريز ، مسئول واحد IT و مسئول HIS

مهرداد خاکشور ، مسئول سخت افزار
 

اوقات شرعی