شايعترين موتاسيون ها


 
طرح پژوهشي تعيين شايع ترين مو تاسيون ها و افراد ناقل بيماري هموفيليA:
 
با توجه به بند ج يكي از مهمترين اهداف تشكيل هيأت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور توجه به امر پژوهش – تحقيق می باشد كه اين امر رابطه مستقيم به ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمات پزشكي به رده سني اطفال دارد . با توجه به اين سياست در اولين جلسه هيأت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور طرح پژوهشي تعيين شايع ترين موتاسيون ها و افراد ناقل بيماري هموفيلي A مطرح گرديد و مقرر شد پس از تأييد طرح فوق توسط شوراي عالي پژوهشي دانشگاه با قبول 50% هزينه اين طرح توسط بنياد خيريه سرور و 50% ديگر هزينه توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد تقبل گردد

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی