شايعترين موتاسيون ها


 
طرح پژوهشي تعيين شايع ترين مو تاسيون ها و افراد ناقل بيماري هموفيليA:
 
با توجه به بند ج يكي از مهمترين اهداف تشكيل هيأت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور توجه به امر پژوهش – تحقيق می باشد كه اين امر رابطه مستقيم به ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمات پزشكي به رده سني اطفال دارد . با توجه به اين سياست در اولين جلسه هيأت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور طرح پژوهشي تعيين شايع ترين موتاسيون ها و افراد ناقل بيماري هموفيلي A مطرح گرديد و مقرر شد پس از تأييد طرح فوق توسط شوراي عالي پژوهشي دانشگاه با قبول 50% هزينه اين طرح توسط بنياد خيريه سرور و 50% ديگر هزينه توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد تقبل گردد

اوقات شرعی