مددكاري بنياد سرور


 
 
مددكاري :

با توجه به سياست حمايتي از مردم بي بضاعت و بند د از اهداف هيئت اجرايي هيأت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور هيئت مديره بنياد سرور در نشست مورخه 2/12/77 تصميم بر آن گرفت كه از ابتداي سال 1378 جهت كمك به بيماران بي بضاعت مبلغ ماهيانه پنج ميليون ريال در اختيار نماينده بنياد در مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور ( بيمارستان دكتر شيخ) قرار دهند . پس از اخذ اين تصميم از سال 1381 مبلغ فوق به هفت ميليون افزايش و تا کنون در اختيار مدد كاري بيمارستان ، تحت نظر مستقيم رياست بيمارستان ، قرار گرفته است

اوقات شرعی