جشنواره علمي – تحقيقاتي كودكان سرور


جشنواره علمي – تحقيقاتي  كودكان سرور:

در ادامه سياست حمايتي بنياد خيريه سرور در خصوص كارهاي تحقيقاتي – علمی ، که در اولين جلسه هيئت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تشکيل شده بود ، با توجه به بند (ح) از اهداف هيئت اجرايي هيأت امناء گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد در خصوص برگزاري كنفرانس هاي علمي به صورت موضوعي و جغرافيايي تصميم گيري شد، كه اين امر مهم در هشتمين جلسه هيئت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور از جانب مدير گروه اطفال دانشگاه به عنوان (جشنواره علمي – تحقيقاتي كودكان سرور ) مطرح و مورد موافقت بنياد خيريه سرور قرار گرفت و مقرر گرديد اين جشنواره هر دو سال يكبار برگزار و نسبت به هزينه هر دوره جشنواره اعلام نظر شود تا پس از تصويب در هيئت امناء بنياد خيريه سرور و دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت برگزاري هر چه با شكوهتر اقدام گردد . 
 
 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی