جشنواره علمي – تحقيقاتي كودكان سرور


جشنواره علمي – تحقيقاتي  كودكان سرور:

در ادامه سياست حمايتي بنياد خيريه سرور در خصوص كارهاي تحقيقاتي – علمی ، که در اولين جلسه هيئت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تشکيل شده بود ، با توجه به بند (ح) از اهداف هيئت اجرايي هيأت امناء گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد در خصوص برگزاري كنفرانس هاي علمي به صورت موضوعي و جغرافيايي تصميم گيري شد، كه اين امر مهم در هشتمين جلسه هيئت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور از جانب مدير گروه اطفال دانشگاه به عنوان (جشنواره علمي – تحقيقاتي كودكان سرور ) مطرح و مورد موافقت بنياد خيريه سرور قرار گرفت و مقرر گرديد اين جشنواره هر دو سال يكبار برگزار و نسبت به هزينه هر دوره جشنواره اعلام نظر شود تا پس از تصويب در هيئت امناء بنياد خيريه سرور و دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت برگزاري هر چه با شكوهتر اقدام گردد . 
 
 

اوقات شرعی